• English
  • العربية
  • ไทย
สภาความเสมอภาคด้านสุขภาพแห่งมาโคมบ์ (MHEC) ซึ่งประสานงานโดยศูนย์บริการชุมชนจัดสัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2022 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มที่ครอบคลุมทั้งรัฐที่ออกแบบมาเพื่อช่วยต่อสู้กับความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพในพื้นที่ด้อยโอกาสและพื้นที่ชนบททั่วรัฐ ภายใต้จุดประสงค์ที่จะปรับปรุงบริการด้านสุขภาพของชุมชนชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ยังเข้าถึงไม่เพียงพออันเนื่องมาจากผลกระทบจากโควิด-19 MHEC กำลังดำเนินการสำรวจการประเมินด้านสุขภาพทั่วทั้งเทศมณฑลมาโคมบ์ คำตอบของคุณจะช่วยให้เราทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเทศมณฑลมาโคมบ์ได้ดียิ่งขึ้น

ฉันเข้าใจว่า: 
 
ข้อมูลที่ฉันให้ไว้ในแบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ของฉัน  
 
คำตอบของฉันจะไม่มีการเปิดเผยตัวตน ซึ่งหมายความว่าคำตอบของฉันจะไม่สามารถติดตามกลับมาถึงตัวฉันได้ 
 
ฉันสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมทำแบบสำรวจ ข้ามคำถาม หรือหยุดทำแบบสำรวจได้ทุกเมื่อ และยังสามารถส่งแบบสำรวจที่ตอบคำถามไม่ครบทุกข้อได้เช่นกัน  

หากคุณยินดีที่จะเข้าร่วมทำแบบสำรวจ โปรดตอบคำถามต่อไปนี้

T