/ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਿਕੂਲ ਸਡਿਸਟਿਕਟ ਨੇ  ਸਡਿਸਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿਕੂਲੀ ਿਾਈਟਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਮੇਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ‘ਫਸਿਸਲਟੀਜ਼ ਮਾਿਟਰ ਪਲੈਸਨਿੰ ਗ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਼ਿੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਿੰ ਤਰਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਿੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿੰ ੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਐਜਕੇਸ਼ਨਲ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਡਿਸਟਿਕਟ ਦੇ ਟੀਸਚਆਂ, ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨਿੰ ੂ ਕੀ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਿੂਝ ਅਿੀਂ
ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ‘ਮਾਿਟਰ ਪਲੈਸਨਿੰ ਗ’ ਅਤੇ ਭਸਵਿੱ ਖ ਦੇ ਿਕੂਲੀ ਿੁਧਾਰਾਂ ਨਿੰ ੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹ! ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨਿੰ ੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਗਆਤ ਰੂਪ ਸਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗ। ਇਿ

ਿਰਵੇ ਨਿੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ!
 
5% of survey complete.

T