• English
 • Español
 • Oromoo
 • Soomaali
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • Українська
 • العربية
 • ትግርኛ
 • አማርኛ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어
ነዚ መመልከቲ ንምምላእ ሓገዝ እንተደሊኹም ወይ ነዚ መጽናዕቲ ብኻልእ ቋንቋ ወይ ቅርጺ ክትመልእዎ ምስ እትደልዩ፣ ብኽብረትኩም HaveASay@kingcounty.gov ኢሜይል ስደዱ ወይ ብስልኪ (206) 263-9768 ደውሉ።

ኣብ ኪንግ ካውንቲ Transit Advisory Commission (TAC) ንዝገበርኩምልና ተገዳስነት የቐንየልና።ተራ TAC ንኣባላት ሰራሕተኛታትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን Metro ንፈጻሚ ስራሕን ቤት ምኽርን King County፣ ንናይ ከባቢ ስልጣን ፍርዲ፣ ከምኡ’ውን ተዛመድቲ ቦርድታት መጓዓዝያ ብዛዕባ ጉዳያት ፖሊሲ ትራንዚት፣ ፕሮጀክትታትን መደባትን ምምካር እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ና webpage ተወከሱ። TAC ንነፍሲ ወከፍ ካብተን ትሽዓተ ኣውራጃታት ቤት ምኽሪ King County ዝውክሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ዝቖመ ወለንታዊ ኮሚሽን እዩ (ካርታ ኣውራጃ ርኣ)።ነፍሲ ወከፍ ኣባል ብፈጻሚ ስራሕ ኣውራጃ ይምዘዝን ብቤት ምኽሪ ኣውራጃ ብሞሽን ይረጋገጽን። ኣባልነት ንናይ ትራንዚት ተቐዳደምቲ፣ ኣባላት ስድራቤት ናይ ትራንዚት ተቐዳደምቲን/ወይ ድማ ናይ ትራንዚት ተቐዳደምቲ ክኾኑ ዝኽእሉን የጠቓልል።

ኣብ ቦርድ ወይ ኮሚሽን King County ከገልግሉ ዝተመርጹ ውልቀሰባት እውን ኣብ ቦርድ ወይ ኮሚሽን ኪንግ ካውንቲ ንኸገልግሉ ካብ ዝተሓጽዩ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን King County Ethics Program Financial Disclosure Form ክመልኡ ክግደዱ እዮም።

ብኽብረትኩም ልቢ በሉ፦ ኣብዚ ቅጥዒ ዝቐርብ ሓበሬታ ብመሰረት [Washington State Public Records Act (RCW 42.56.250) ብዝኾነ ሰብ ነጻን ክፉትን መርመራ ዝግበረሉ ህዝባዊ መዝገብ ክኸውን እዩ። እንተኾነ ግን፣ ስም ናይቲ ኣመልካቲ ክንገልጽ ከለና፣ እዞም ዝስዕቡ ክእረሙ እዮም፣ ኣድራሻ ኣመልካቲ፣ ቁጽሪ ተሌፎንን ኢመይል ኣድራሻን።
ናይ ኣባል ግዜ ተወፋይነትን ዘድልዩ ንጥፈታትን
 • ኣብ ሳልሳይ ሰሉስ ዝካየድ ናይ 2 ሰዓታት ወርሓዊ ኣኼባታት ምክፋል፣ 6– 8 ድሕሪ ቀትሪ
 • ከም ኣድላይነቱ ኣብ ኣኼባታት ንኡሳን ኮሚተ ምክፋል
 • ዓመታዊ መዕረፊ ምክፋል (ናይ 2023 TBD ሰዓትን ዕለትን)
 • ብኢመይልን/ወይ ብተሌፎንን ምስ ናይ TAC መራኸቢታት ርክብ ምግባር
 • እቶም ናይ TAC ኣኼባታት ክሳብ ተወሳኺ ምልክታ ብቨርቹዋል ብመንገዲ ዙም ይካየዱ። ከምኡ ምግባር ውሑስ ምስ ኮነ፣ ናብቲ ኣብ King Street Center, Seattle ዝካየድ ብኣካል ዝግበር ኣኼባታት ክንምለስ ኢና።
ሓበሬታ ርክብ

Question Title

* 1. ስምካ መን እዩ?

Question Title

* 2. ናይ ርክብ ሓበሬታኹም እንታይ እዩ?

Question Title

* 3. Transit Advisory Commission ኣባላት ነበርቲ ኪንግ ካውንቲ ክኾኑ ይግደዱ። ኣካላዊ ኣድራሻኻ እንታይ እዩ? (ገዛ ዘይምህላው እንተ ኣጋጢሙካ ወይ ዘይርጉእ መንበሪ ገዛ እንተሃልዩካ፣ በጃኻ ናይ መወዳእታ ዝፍለጥ ኣድራሻኻ ወይ ፖስታ ክትቅበል እትኽእለሉ ናይ ሕጂ ኣድራሻ ኣእቱ።)

Question Title

* 4. Emergency ኣድራሻ፣ (እንተደሊኻ ሕደጎ)

ውልቃዊ ሓበሬታ (ኣማራጺ)

ቤት ምኽሪ King County ከም ኡውን ፈጻሚ ስራሕ King County ንኹሎም ነበርቲ King County ንኹሉ ዝሓቁፍን ምብጻሕን ቃል ኣትዮም ኣለዉ፣ ቦርድታትን ኮሚሽናትን King County ነቲ እነገልግሎ ማሕበረሰብ ዘንጸባርቑ ምዃኖም ንምርግጋጽ።

Question Title

* 5. ናይ ሕጂ ኣስራሒ

Question Title

* 6. ከመይ ጌርካ ትለልዮ?

ኣብ ኣኼባታት ኣንጻር ብኣካል ብዝተፈላለየ ተውላጠ-ስማት ንውሕስነት ክንውከሰኩም ምስ እትደልዩ፣ በጃኹም ኣፍልጡና።

Question Title

* 7. ደረጃ ወለዶ (በጃኻ ዝምልከቶ ናይ ዕድመ ደረጃ ምረጽ)

ናይ ምርካብ ዓቅሚ

Question Title

* 8. ከምቲ ብ Americans with Disabilities Act ዝተገልጸ ስንክልና ኣለካ ድዩ?

Question Title

* 9. ኣብ ንጥፈታት TAC ብቐሊሉን ምቹእን ክትሳተፍ እንታይ የድልየካ፣ ከም ቨርቹዋል ኣኼባታት ወይ ብኢመይል/ተሌፎን ደብዳቤታት? ዝኾነ ዝምልከቶ ምረጽ።

Question Title

* 10. ኣባላት TAC ምስ TAC ዝተኣሳሰር ርክባት ዝኸውን ኢመይል ኣድራሻ ይምደበሎም። ነዚ ኢመይል ኣድራሻ ብኸመይ ክትረኽቦ መደብ ኣለካ?

Question Title

* 11. ኣኼባታት TAC ክሳብ ተወሳኺ ምልክታ ብቨርቹዋል ኣብ ዙም ይካየድ። ኣብ ቨርቹዋል ኣኼባታት ብኸመይ ክትሳተፍ ኢኻ?

Question Title

* 12. ኣብዚ እዋን ምስ King County ተቖጺርካ ዲኻ?

ሕቶታት መመልከቲ

Question Title

* 13. ስለምንታይ ኣብ ኪንግ ካውንቲ Transit Advisory Commission ከተገልግል ትደሊ? ምስ ትራንዚትን/ወይ ትራንዚት ራይደርን ዘለካ ርክብ እንታይ እዩ?

Question Title

* 14. ብዛዕባ ኣየኖት ናይ ትራንዚት ጉዳያት ብመንገዲ ኣገልግሎት ኣብ TAC ዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩ?

Question Title

* 15. TAC እንታይ ዓይነት ናይ መተሓላለፊ ጉዳያት ክምልከት ኣለዎ?

Question Title

* 16. እንታይ ውልቃዊ ሞያዊ ተመኩሮ፣ ድሕረ ባይታ ወይ ክእለት ናብ TAC ክተምጽእ ኢኻ?

Question Title

* 17. ኣብ ስሩዕ ኣኼባታት ክትዕደምን ክትሳተፍን ምስ ሰራሕተኛታት ብእዋኑ ክትረዳዳእን ቃል ክትኣቱ ትኽእል ዲኻ?

Question Title

* 18. ነዚ መመልከቲ ብምቕራብ፣ ኣብዚ መመልከቲ ዘቕረብክዎ ሓበሬታ ብዓቕመይ ሓቀኛን ምሉእን ምዃኑ የረጋግጽ።

ነዚ መመልከቲ ምምላእ ናብ Transit Advisory Commission ምሻም ውሕስነት ኣይኮነን። መመልከቲኹም ንፈጻሚ ስራሕን ቤት ምኽሪ ኣውራጃን King County ንቆጸራ ክረአ ይቐርብ።

T