АНКЕТА

ДО УПРАВЛЯВАЩИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата Ви кани да участвате в проучване относно очакванията Ви за 2021 година. Анкетата е част от европейското изследване - Eurochambres economic survey, като в България се осъществява само от Българската търговско-промишлена палата.

Разчитаме на Вашата активна позиция, защото резултатите от проучването са се доказали като надежден показател за икономическото развитие на страната.

Важно за нас е мястото на България и на Вашия регион в икономическата карта на Европейския съюз.

Резултати от изследването в общ европейски план ще бъдат обявени на интернет страницата на Европалати: http://www.eurochambres.be/ в края на годината.

Срокът за отговори е 25.09.2020 г. 

С уважение,

Цветан Симеонов,
Председател на УС на БТПП
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ 2021
*отговорите в анкетата са конфиденциални
ЗАТРУДНЕНИЯ

Question Title

* 1. Очакваме, че най-голямото затруднение/я за икономическото развитие на нашата компания през 2021 г. ще бъде: (посочете максимум 3 отговора)

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ В СТРАНАТА

Question Title

* 2. Очакваме приходите ни от продажби в СТРАНАТА през 2021 г.:

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ИЗВЪН СТРАНАТА

Question Title

* 3. Очакваме приходи ни от продажби ИЗВЪН СТРАНАТА през 2021 г.:

ЗАЕТОСТ

Question Title

* 4. Очакваме заетостта в нашата фирма през 2021 г.:

ИНВЕСТИЦИИ

Question Title

* 5. Очакваме инвестициите в нашата фирма през 2021 г.:

БИЗНЕС КЛИМАТ

Question Title

* 6. Очакваме през 2021 г. цялостното развитие за нашата фирма да бъде:

Question Title

* 7. Име на фирмата

Question Title

* 8. Град

Question Title

* 9. Икономически сектор

БТПП, като организация, работеща в интерес на бизнеса, извършва анкети и проучвания, информацията от които се обобщава под формата на статистика и се използва с цел защита/обосноваване на позиция/мнение на нашите членове до решаващи институции.

Събраната с анкетите и проучванията информация се обобщава и представя публично под формата на статистика, без връзка с конкретно физическо или юридическо лице. Отговорите на анкетите се съхраняват за срок от 5 години.

За осъществяване на анкетата се използва платформата SurveyMonkey. Повече информация за мерките за защита на данните, които се прилагат от SurveyMonkey, можете да видите на следния линк: https://www.surveymonkey.com/mp/gdpr/.

Може да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на следния адрес: https://www.bcci.bg/declaration-bg.html

T