Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί από τον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΔΕΗ. Παρακαλούμε απαντήστε στις 3 ερωτήσεις που ακολουθούν, ώστε να εντοπίσουμε τα θέματα που εσείς θεωρείτε σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για εμάς, στη διαμόρφωση της στρατηγικής μας και τη βελτίωση των επόμενων Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.
 

Question Title

* 1. Παρακαλούμε σημειώστε την ομάδα ενδιαφερομένων μερών στην οποία ανήκετε:
Επιλέξτε μία από τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών. Δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων είναι πελάτες της ΔΕΗ, αν έχετε και κάποια άλλη σχέση με την Εταιρεία, παρακαλούμε επιλέξτε την αντίστοιχη ομάδα. 

Question Title

* 2. Παρακαλούμε σημειώστε την περιοχή της Ελλάδας στην οποία ζείτε / εδρεύετε:
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω περιοχές.

Question Title

* 3. Παρακαλούμε βαθμολογήστε τη σημαντικότητα των παρακάτω θεμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ:
Η βιώσιμη ανάπτυξη για τη ΔΕΗ προβλέπει το σχεδιασμό και την καθολική εφαρμογή ορθών πρακτικών στη λειτουργία και τη δραστηριοποίησή της, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το έργο της.
Η λίστα που ακολουθεί παρουσιάζει τα ουσιώδη θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ, όπως έχουν αναγνωριστεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας ως σημαντικά.
Παρακαλούμε να αξιολογήσετε πόσο σημαντικό θεωρείτε κάθε ένα από τα θέματα που ακολουθούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ, συνυπολογίζοντας το βαθμό που επηρεάζει τη σχέση σας με την Εταιρεία.
Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε ένα επιπλέον θέμα.

  Δεν έχω γνώμη Ασήμαντο / Μη σχετικό Μικρής Σημασίας Μέτριας Σημασίας Σημαντικό Πολύ Σημαντικό
1. Χρηματοοικονομική θέση / απόδοση Εταιρείας 
Επίτευξη οικονομικών στόχων, μείωση λειτουργικού κόστους, ασφάλιση παγίων σε λειτουργία, διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών κ.λπ.
2. Διαχείριση προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας
Ορθολογική διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων, στρατηγικές συμφωνίες με προμηθευτές.
3. Νέες αγορές και επενδύσεις
Στρατηγικές επενδύσεις, επέκταση δραστηριοτήτων σε νέες αγορές, αξιοποίηση ευκαιριών διεθνοποίησης και επιχειρηματικών συνεργασιών, ανάπτυξη/υλοποίηση νέων ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων κ.λπ.
4. Ρυθμιστικά θέματα
Παρακολούθηση του ρυθμιστικού πλαισίου, εκτίμηση των ρυθμιστικών κινδύνων που σχετίζονται με αποφάσεις της ΡΑΕ, διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο, εκπροσώπηση της ΔΕΗ στα αρμόδια ρυθμιστικά όργανα κ.λπ.
5. Διαχείριση κινδύνων / κρίσεων
Διαδικασίες έγκαιρης αναγνώρισης, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με τη νομοθεσία, τη μεταβλητότητα των τιμών καυσίμων και δικαιωμάτων εκπομπών, τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων λιγνίτη, τις συνθήκες ζήτησης, τη μεταφορά πρώτων υλών, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των πελατών κ.λπ.
6. Επίβλεψη και διαχείριση θυγατρικών εταιρειών
Εφαρμογή κανονιστικού / ρυθμιστικού πλαισίου και υλοποίηση προγραμματισμένων επενδύσεων από τις θυγατρικές εταιρείες κ.λπ.
7. Νέες συνθήκες ενεργειακής αγοράς
Διαμόρφωση ενιαίου μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας, θεσμοθετημένες δημοπρασίες ηλεκτρικού ρεύματος (ΝΟΜΕ), ανακατανομή μεριδίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδος, μνημονιακές δεσμεύσεις κ.λπ.
8. Εταιρική διακυβέρνηση, ηθική και αξίες
Τήρηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και εφαρμογή του σχετικού εσωτερικού κώδικα, καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας, διαφάνεια μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, βέλτιστες πρακτικές εσωτερικής επικοινωνίας.
9. Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και τρίτων
Τήρηση της Ελληνικής νομοθεσίας για θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων στην εργασία, έλεγχος των συστημάτων πρόληψης των ατυχημάτων, συνεχής εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
10. Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων
Επαρκής, αποτελεσματική και στοχευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, εργασιακή εξασφάλιση, διασφάλιση συνθηκών επαγγελματικής ανέλιξης και παροχών προς τους εργαζόμενους, αξιοκρατική αξιολόγηση, έλεγχος ικανοποίησης.
11. Στελέχωση Εταιρείας
Πρακτικές πρόσληψης εργαζομένων, διασφάλιση απαραίτητης τεχνογνωσίας, αποφυγή διαρροής στελεχών, διαχείριση γήρανσης ανθρώπινου δυναμικού.
12. Ίσες ευκαιρίες, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφαρμογή δίκαιων πρακτικών εργασίας για όλους χωρίς διακρίσεις, ουσιαστικές σχέσεις Διοίκησης με τους εργαζόμενους με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.
13. Εξυπηρέτηση, ενημέρωση και ικανοποίηση πελατών
Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, ενημέρωση των πελατών με στόχο τη διαμόρφωση ορθολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς κ.λπ.
14. Σχέσεις / διάλογος με τοπικές κοινωνίες
Ανάπτυξη καλών σχέσεων και εποικοδομητικού διαλόγου με την τοπική κοινωνία, στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας / εργασίας, υπεύθυνη διαχείριση δημογραφικών αλλαγών.
15. Επικοινωνία και συμμετοχή στη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής της Ελλάδας για θέματα ενέργειας
Συμμετοχή στη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής της χώρας για θέματα που σχετίζονται με τον ενεργειακό κλάδο και αφορούν τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνία των θέσεων και της επίδοσης της Εταιρείας.
16. Διαχείριση εργολάβων / προμηθευτών
Συνεργασία με προμηθευτές και εργολάβους που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον.
17. Κοινωνική συνεισφορά / χορηγίες
Υποστήριξη της κοινωνίας μέσω χορηγικών δράσεων και δωρεών.
18. Εταιρικός εθελοντισμός
Πρωτοβουλίες εθελοντικών δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα με παράλληλη ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων της Εταιρείας.
19. Κλιματική αλλαγή και εκπομπές αερίων / σωματιδίων
Διαμόρφωση και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου και πρόληψης δραστηριοτήτων που συντείνουν στην κλιματική αλλαγή και την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
20. Σκόνη, θόρυβος και οπτική / αισθητική όχληση
Τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ορίων για τα επίπεδα σκόνης και θορύβου στις διάφορες δραστηριότητες της Εταιρείας.
21. Απόβλητα
Διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρείας σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
22. Πρώτες ύλες / καύσιμα / νερό
Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και αξιοποίησης, υλικών/πρώτων υλών, ορυκτών/υγρών καυσίμων και υδάτινων πόρων.
23. Οικοσύστημα / βιοποικιλότητα
Προστασία των οικοσυστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αποκατάσταση των θιγόμενων εκτάσεων με τις πλέον κατάλληλες μεθόδους.
24. Ενεργειακή απόδοση / νέες τεχνολογίες
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων της Εταιρείας και ανάδειξη νέων τεχνολογιών, καινοτόμων για την ελληνική αγορά (π.χ. νέες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες).
25. Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Προώθηση ανάπτυξης και χρήσης ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα από την Εταιρεία μέσω κατάλληλων επενδύσεων. Συμβολή στην επίτευξη τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών στόχων όσον αφορά τις ΑΠΕ.

T