Yuav Siv Nyiaj Rau Yam Twg Ua Ntej

Cov tswv yim tau ntawm cov lus nug no yuav pab tau rau kev siv nyiaj txiag rau kev ua vaj tsev thiab kho vaj tsev, pab rau kev txhim lu zej zog, pab rau cov hluas, pab rau cov lag luam, thiab txhawb rau kev ua hauj lwm mus txog rau xyoo 2024.

Question Title

* 1. Nyob ntawm 1 txog 4, 1 tsis tseem ceeb hos 4 tseem ceeb heev, kos rau cov kev pab hauv qab no seb qhov twg tsim nyog pab heev lawm, qhov twg tuaj tom qab?

  1
(Tsis Tseem Ceeb)
2
(Tsis Tseem Ceeb Pes Tsawg)
3
(Tseem Ceeb Me Ntsis)
4
(Tseem Ceeb Heev)
Tsis Siv
Kev pab
[Rau cov hluas, tsheb thauj mus los (bus), hauj wm]
Cov Chaw
Neeg Siv
[Chaw ua si (Parks), Cov Community Centers]
Kev Txhim
Kho Lub Zej Zog:
(Kev tsheb khiav, Cov kav tso dej tawm, mus pov tseg, Cov kev taug – sidewalks)
Vaj Tsev Nyob
(Pheej yig, muaj kev nyab xeeb, muaj ntau txaus rau neeg nyob)
Tsev Luam (Public Housing)
(rau cov laus, neeg tau nyiaj tsawg, cov qub tub rog nyob)
Cov Vaj Tsev Phib Xej
(rau cov neeg muaj mob AIDS los yog xiam hoob qhab nyob)
Pab Tiv Thaiv Kom
Tsis Pub Muaj Cov
Neeg Tsis Muaj
Tsev Nyob:
(muaj kev pab, nrhiav chaw rau nyob)

Question Title

* 2. Qhov zoo ntawm peb lub zos Milwaukee yog dab tsi?

Question Title

* 3. Kev pab.
Nyob ntawm 1 txog 4, 1 tsis tseem ceeb hos 4 tseem ceeb heev, kos rau cov kev pab hauv qab no seb qhov twg tsim nyog pab heev lawm, qhov twg tuaj tom qab?

Question Title

* 4. Puas muaj lwm yam ntxiv uas koj xav qhia rau peb hais txog Kev Pab?
Koj qhia rau peb seb vim li cas koj thiaj li tso cov leb li saum toj no los yog puas muaj lwm yam uas tsis tau nug txog.

Question Title

* 5. Kam Noj Kev Haus/Sij Hawm Zoo Rau Kev Lag Luag.
Nyob ntawm 1-5, 1 yog qhov tsim nyog siv nyiaj mus pab heev lawm, sau rau cov kev pab hauv qab no seb qhov twg tsim nyog pab ua ntej, qhov twg tuaj tom qab.

Question Title

* 6. Puas muaj lwm yam ntxiv uas koj xav qhia rau peb hais txog Kam Noj Kev Haus/Sij Hawm Zoo Rau Kev Lag Luag? Koj qhia rau peb seb vim li cas koj thiaj li tso cov leb li saum toj no los yog puas muaj lwm yam uas tsis tau nug txog.  

Question Title

* 7. Cov Chaw Neeg Siv.
Nyob ntawm 1 txog 5, 1 tsis tseem ceeb hos 5 tseem ceeb heev, kos rau cov kev pab hauv qab no seb qhov twg tsim nyog pab heev lawm, qhov twg tuaj tom qab?

Question Title

* 8. Puas muaj lwm yam ntxiv uas koj xav qhia rau peb hais txog cov Chaw Neeg Siv? Koj qhia rau peb seb vim li cas koj thiaj li tso cov leb li saum toj no los yog puas muaj lwm yam uas tsis tau nug txog.

Question Title

* 9. Vaj Tsev & Kev Pab.
Nyob ntawm 1 txog 9, 1 tsis tseem ceeb hos 9 tseem ceeb heev, kos rau cov kev pab hauv qab no seb qhov twg tsim nyog pab heev lawm, qhov twg tuaj tom qab?

Question Title

* 10. Puas muaj lwm yam ntxiv uas koj xav qhia rau peb hais txog Vaj Tsev & Kev Pab? Koj qhia rau peb seb vim li cas koj thiaj li tso cov leb li saum toj no los yog puas muaj lwm yam uas tsis tau nug txog.

Question Title

* 11. Kev Pab Phib Xej/Tsev Nyob.
Nyob ntawm 1-4, 1 yog qhov tsim nyog siv nyiaj mus pab heev lawm, sau rau cov kev pab hauv qab no seb qhov twg tsim nyog pab ua ntej, qhov twg tuaj tom qab.

Question Title

* 12. Puas muaj lwm yam ntxiv uas koj xav qhia rau peb hais txog Vaj Tsev & Kev Pab? Koj qhia rau peb seb vim li cas koj thiaj li tso cov leb li saum toj no los yog puas muaj lwm yam uas tsis tau nug txog.

Question Title

* 13. Koj puas xav tias kev sib cais hais txog vaj tsev nyob Milwaukee County yog ib yam uas muaj ntau?

Question Title

* 14. Koj xaub los yog yuav lub tsev koj nyob ziag no?

Question Title

* 15. Yam twg yuav tau hloov hauv peb lub Zos Milwaukee?

Question Title

* 16. Puas muaj tej yam twg koj xav qhia rau peb?
Thov sau rau hauv qab no txog tej yam uas peb tsis tau nug nyob rau hauv daim ntawv nug no, tawm tswv yim los yog xam pom lwm yam.

0 of 22 answered
 

T