Chương trình Corridor Forward sẽ đánh giá các lựa chọn chuyển tuyến phục vụ các cộng đồng sống dọc Hành lang I-270 dựa trên ba giá trị cốt lõi mà Quận đề ra: 1) công bằng cho cộng đồng; 2) khả năng phục hồi cho môi trường; và 3) sức khỏe cho nền kinh tế. Vui lòng thực hiện khảo sát ngắn này, việc này sẽ giúp các nhà hoạch định hiểu được các giá trị của bạn và lập thứ tự ưu tiên các lựa chọn chuyển tuyến.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Corridor Forward.

Question Title

Cư trú và/hoặc Việc làm tại Quận: Tuyên bố nào dưới đây mô tả đúng nhất về bạn?

Question Title

Địa điểm Nhà ở: Mã ZIP và tên của cộng đồng hoặc khu vực nơi bạn sống là gì?

Question Title

I270 Corridor Planning area map
Cư trú và/hoặc Việc làm tại Hành lang:
Tuyên bố nào dưới đây mô tả đúng nhất về bạn? Vui lòng xem bản đồ.

Question Title

Địa điểm Làm việc: Mã ZIP và tên của cộng đồng hoặc khu vực nơi bạn làm việc là gì? Nếu bạn không biết mã ZIP, bạn chỉ cần nhập tên của khu vực/cộng đồng của mình.

Question Title

Sử dụng Xe hơi: Bạn có sở hữu hoặc được thường xuyên sử dụng xe hơi không?

T