To complete the survey in English, please click here

Badanie to pozwoli poznać i nagłośnić opinie rodziców o tym co jest ważne przy wyborze najlepszej szkoły dla ich dziecka. Dziękujemy za wypełnienie tej krótkiej ankiety przeznaczonej dla rodziców uczniów szkół niepublicznych w Polsce - zajmie to zaledwie 5 minut.

Question Title

1. Do jakiej niepublicznej szkoły uczęszcza Twoje dziecko?

Question Title

2. Na jakim etapie edukacji?

Oto przyczyny wyboru szkół niepublicznych, jakie często podają rodzice/opiekunowie. Na skali 1-4 (od "bardzo ważne" do "nieważne") oceń jakie znaczenie każda z nich miała w Twoim wyborze szkoły niepublicznej dla Twojego dziecka.

Question Title

3. Przyczyny ogôlne

  Bardzo ważne Ważne Niezbyt ważne Nieważne
Rozczarowanie systemem publicznym
Prestiż

Question Title

4. Środowisko szkolne

  Bardzo ważne Ważne Niezbyt ważne Nieważne
Emocjonalne bezpieczeństwo dziecka
Wartości szkoły zgodne z wartościami w domu
Lepsza komunikacja między rodzicami i szkołą
Bezpieczniejsze otoczenie (bezpieczeństwo fizyczne)
Mniejsze klasy (grupy)

Question Title

5. Nauczanie i uczenie się

  Bardzo ważne Ważne Niezbyt ważne Nieważne
Bardziej indywidualne podejście do ucznia
Rozwój umiejętności pozanaukowych (osobowość, pewność siebie itp)
Niestandardowe programy nauczania lub metody (IB, Montessori itp)
Przygotowanie do studiów na dobrej uczelni
Możliwość lepszego opanowania języków obcych
Wyższy poziom nauczania

Question Title

6. Wsparcie, zajęcia pozalekcyjne i inne

  Bardzo ważne Ważne Niezbyt ważne Nieważne
Więcej godzin zapewnionej opieki, przed i po zajęciach
Wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach
Większe możliwości rozwoju uczniów uzdolnionych
Szersza oferta zajęć pozalekcyjnych/dodatkowych

Question Title

7. Inne przyczyny wyboru szkoły niepublicznej 

T