បណ្ណាល័យសាធារណៈ ឡុងប៊ិច ចង់ដឹងពីមតិលោកលោកស្រី ! សូមចំណាយពេលមួយនាទី ដើម្បីឆ្លើយ
តបសំណួរ ដូចតទៅនេះ ដើម្បីជួយយើងខ្ញុំ ឱ្យអាចយល់ ពីការចង់បាន របស់លោកលោកស្រី ចំពោះ
ម៉ោងពេល និងសេវារបស់បណ្ណាល័យ ។ សូមអរគុណលោកលោកស្រី ទុកជាមុន សម្រាប់ការចូលរួមបំពេញ កម្រងសំណួរស្ទង់មតិ ដ៏ខ្លីនេះ ។ ព័ត៌មានមតិត្រឡប់ពីលោកលោកស្រី មានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយយើ
ងខ្ញុំកោតសរសើរ ។

English - Spanish - Tagalog

Question Title

* 1. សូមជ្រើសរើស បណ្ណាល័យសាធារណៈ ឡុងប៊ិច ដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់បំផុត ៖

T