ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਗਾਹਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
“ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ” ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ Google 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭੇਜੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

95% Fortune 500 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਾਟਾ ਲਈ SurveyMonkey 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ