به دومین نظرسنجی جعبه ابزار خدمات محلی که تا 31 ماه مه در دسترس است خوش آمدید. این نظرسنجی بر چگونگی اتصال جلسات مجازی به بقیه انجمن تمرکز می کند. ما شما را تشویق می کنیم تا تجربه و ایده های خود را با پاسخ به این سؤالات با ما به اشتراک بگذارید. شما می توانید به عنوان یک عضو و یا از طرف یک گروه و یا کمیته و یا رویداد (جلسه، کارگاه) خدماتی نظرسنجی را تکمیل کنید.

منظور از اصطلاح مجازی یعنی جلسات آنلاین، تلفنی و به صورت چت (پیام) یا هر جلسه ای که به صورت غیرحضوری برگزار می شود و ابتدا می خواهیم از شما در مورد وضعیت جلسات مجازی و اینکه آیا می توان آن ها را به عنوان یک گروه NA در نظر گرفت سؤال کنیم.
ابتدا می خواهیم از شما در مورد وضعیت جلسات مجازی و اینکه آیا می توان آنها را به عنوان گروه NA در نظر گرفت ، سال کنیم.
در کتابچه گروه آمده:

یک گروه NA چیست؟

وقتی دو یا چند معتاد گرد هم می آیند و به یکدیگر برای پاک ماندن کمک می کنند، ممکن است که یک گروه معتادان گمنام شکل گرفته باشد. در ذیل شش نکته که بر اساس سنتهای ما، یک گروه NA را تشریح می کنند ذکر گردیده است:

1-   همه اعضاء، معتادان به مواد مخدر باشند، و هر معتاد به مواد مخدر نیز شرایط عضویت را دارد.

2-    به عنوان یک گروه، متکی به خود باشد.

3-   به عنوان یک گروه، تنها هدف آن ها کمک به بهبودی دیگر معتادان مواد مخدر از طریق به کارگیری قدم های دوازده گانه معتادان گمنام باشد.

4-    به عنوان یک گروه، هیچ وابستگی به خارج از معتادان گمنام نداشته باشد.

5-    به عنوان یک گروه، هیچ عقیده ای درباره مسائل خارجی ارائه نکند.

6-   به عنوان یک گروه، خط مشی روابط عمومی آن ها بنابر اصل جاذبه باشد تا تبلیغ

Question Title

* 1.
آیا معتقدید که جلسات مجازی، همانطور که در کتابچه گروه گفته شده، معیارهای گروه های NA را دارند؟

T