Баримт бичиг гэдэгт ХХЗХ-ноос боловсруулан гаргадаг Зохицуулалтын баримт бичиг, Зохицуулалт, Нөхцөл шаардлага, Журам, Аргачлал болон бусад төрлийн баримт бичгүүдийг ойлгоно.

* 1. Та өөрийн эзэмшдэг/төлөөлөх Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу?

* 2. Шаардлагатай гэж үзвэл дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.

T