1. ΑΙΤΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣH

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής προτού συμπληρώσετε την Αίτηση. 
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Question Title

Επωνυμία

Question Title

Επωνυμία (στα Αγγλικά)

Question Title

Πόλη

Question Title

Τ.Κ.

Question Title

Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)

Question Title

Έτος ίδρυσης

Question Title

Νομική μορφή

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Question Title

Ονοματεπώνυμο ατόμου που υποβάλλει την αίτηση

Question Title

Ιδιότητα στην οργάνωση

Question Title

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Question Title

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Question Title

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου (στην περίπτωση που διαφέρει
από το άτομο που υποβάλλει την αίτηση)

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Question Title

1. Περιγραφή της οργάνωσής σας (έως 250 λέξεις)

Περιγράψτε τον σκοπό, τους τομείς δραστηριοποίησης, τη γεωγραφική εμβέλεια, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος.

Question Title

2. Περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης της οργάνωσής σας (έως 150
λέξεις)

Question Title

3. Οικονομικά στοιχεία (2019)

Question Title

4. Προϋπολογισμός (2020)

Question Title


5. Αριθμός έμμισθου προσωπικού

Question Title

6. Αριθμός απασχολούμενων (ενεργών) εθελοντών

Question Title

7. Έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση χρηματοδότησης σε κάποιο από τα
παρακάτω ιδρύματα;

Question Title

8. Έχετε λάβει στο παρελθόν χρηματοδότηση από κάποιο από τα
παρακάτω ιδρύματα;

Question Title

9. Από πού μάθατε για το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»;

Question Title

10. Η Αιτούμενη Δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλη οργάνωση;

Για να συνεχίσετε την υποβολή της αίτησής σας παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επόμενο".

T