Parent/Caregiver Survey  
Encuesta del padre/madre/cuidador/a
CCCS - South San Francisco

We are currently collecting community input from 1) youth (13-24 years old) and 2) parents and other caregivers who take care of children/youth 0-24 years old.
Estamos recogiendo opiniones de 1) jóvenes (3-24 años de edad) y 2) padres y otros adultos que cuidan a niños/jóvenes de 0 a 24 años.
Sa kasalukuyan, nangongolekta kami ng kasagutan mula sa komunidad mula sa 1) kabataan (mula 13-24 taong gulang) at 2) mga magulang at iba pang mga nag-aalaga ng mga bata/kabataan mula 0-24 taong gulang.
我们目前正在收集 1)青少年(13-24岁)和 2)照顾0-24岁儿童/ 青少年的家长和其他照顾者的社区意见。


If you are a young person who is 13-24 years old, please visit / Si eres un joven que tiene entre 13 a 24 años, visita / Kung ikaw ay isang kabataan mula 13 hanggang 24 taong gulang, pumunta sa / 如果您是13-24岁的青少年,请访问:  www.surveymonkey.com/r/youth-SSF


This survey is tailored to the parents and caregivers for children and youth who are 0-24 years old who live in specific neighborhoods within San Mateo County! / ¡Esta encuesta es para padres y cuidadores de niños y jóvenes de 0 a 24 años que viven en ciertos vecindarios del Condado de San Mateo! / Ang sarbey na ito ay sinadya para sa mga magulang at iba pang mga nag-aalaga ng bata/kabataan mula 0-24 taong gulang na naninirahan sa mga partikular na kapitbahayan sa loob ng San Mateo County! / 这项问卷调查是针对居住在圣马刁县特定社区内照顧0-24歲兒童/青少年的家长和其他照顧者量身定制的

  • If you and/or your child(ren) live in South San Francisco (or attend(ed) school in SSF Unified School District), please click "Next" at the bottom of this page.
  • Si usted o sus hijos viven en SSF (o si sus hijos van/fueron a la escuela en SSF Unified), haga clic en “Siguiente” al final de la página.
  • Kung ikaw at/o ang iyong (mga) inaalagaang bata ay naninirahan sa South San Francisco (o pumapasok/pumasok sa isang paaralan sa SSF Unified School District), gawin ang sumusunod, i-click ang "Next" sa ilalim ng pahinang ito.
  • 如果您和/ 或您的孩子居住在南旧金山,或(曾)在南旧金山联合校区上学,请点击页底的“下一步” 按钮。
  • If you and/or your child(ren) live in North Fair Oaks/Redwood City (or attend(ed) school in Redwood City Elementary School District or Sequoia Union HS District), please go to / Si usted o sus hijos viven en North Fair Oaks/Redwood City(o si sus hijos van/fueron a la escuela en Redwood City Elementary School District o Sequoia Union HS District), por favor vaya a / Kung ikaw at/o ang iyong (mga) inaalagaang bata ay naninirahan sa North Fair Oaks/Redwood City (o pumapasok (pumasok) sa isang paaralan sa Redwood City Elementary School District o Sequoia Union HS District), pumunta sa如果您和/ 或您的孩子居住在北菲尔橡树/ 紅木城,或(曾)在紅木城小学校区或红杉联合高中校区上学,请 前往 : www.surveymonkey.com/r/parents-NFO-RWC

  • If you and/or your child(ren) live in East Palo Alto or Daly City (or attend(ed) school in one of the following school districts: Ravenswood Elementary, Sequoia Union HS, Jefferson Elementary, and Jefferson Union HS), we will be focusing on you soon! Sign up here to receive email updates about the San Mateo County Community Collaboration for Children's Success: https://goo.gl/forms/JOOMN2bcR8HoBmik2
  • Si usted o sus hijos viven en East Palo Alto o Daly City (o si sus hijos van/fueron a la escuela in uno de los siguientes distritos: Ravenswood Elementary, Sequoia Union HS, Jefferson Elementary, y Jefferson Union HS), ¡haremos otra encuesta para esos vecindarios pronto! https://goo.gl/forms/JOOMN2bcR8HoBmik2
  • Kung ikaw at/o ang iyong (mga) inaalagaang bata ay naninirahan sa East Palo Alto o sa Daly City (o pumasok/pumapasok sa isang paaralan sa isa sa mga sumusunod na school district: Ravenswood Elementary, Sequoia Union HS, Jefferson Elementary, at Jefferson Union HS), tututukan namin kayo sa lalong madaling panahon! Upang siguraduhing makakatanggap kayo ng balita ukol sa yugtong iyon ng sarbey, mag-sign up sa: https://goo.gl/forms/JOOMN2bcR8HoBmik2
  • 如果您和/ 或您的孩子居住在东帕罗奥图或帝利市,或(曾)在以下校区上学:Ravenswood小学、红杉联合高中、杰佛逊小学和杰佛逊联合高中,我们很快会转移焦点到您们!为确保您能收到相关问卷调查的阶段消息,请到 https://goo.gl/forms/JOOMN2bcR8HoBmik2 登记

T