Patisipasyon w nan rechèch pou yon Sipèentandan ke Depatman Edikisasyon Orange ap fè a enpòtan anpil. N’ ap itilize repons ou yo pou nou develop kritè chwa yo, kesyon entèvyou yo, ak tchèk sou candida a. Mèsi pou tan w nan patisipe pou ede nan rechèch pou yon nouvo lidè edikasyonèl pou lekòl distri nou an!

Question Title

* 1. Tanpri endike relasyon w ak Lekòl Piblik Orange.

Question Title

* 2.  Ki sa ki pi gwo fòs ak pi gwo reyalizasyon nan Lekòl Piblik ak Kominote Orange?

Question Title

* 3. Ki pwoblèm kritik lekòl distri a ka rankontre nan twa ane k’ap vini la yo?

Question Title

* 4. Ki nivo kondisyon edikasyonèl, fòmasyon ak eksperyans nouvo Sipèentandan an ta dwe genyen?

Question Title

* 5. Ki kalite lidèchipI tip karakteristik sipèvizyon ki enpòtan pou yon nouvo Sipèentandan?

Question Title

* 6. Si w ta ka poze candida yo yon kesyon diran pwosès entèvyou a, ki kesyon li ta ye?

Question Title

* 7. Eske genyen kèk ide oswa kèk sijesyon ke ou ta renmen pataje konsènan rechèch sou Sipèentandan an ki pa mansyone nan sondaj sa a?

T