ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σέβεται το δικαίωμα φοίτησης όλων των παιδιών στο δημόσιο σχολείο, ανεξαρτήτως αναπηρίας, εθνικότητας, φύλου ή κοινωνικοοικονομικής προέλευσης και επιδιώκει να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά.

Η υφιστάμενη νομοθεσία και οι πρακτικές που ακολουθούνται στον χώρο της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, παρά το ότι αναπροσαρμόστηκαν κατά καιρούς την τελευταία εικοσαετία, χρειάζονται αναθεώρηση, ώστε να συνάδουν με τις διεθνείς συμβάσεις και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το ΥΠΠ προτίθεται να διαμορφώσει ένα νέο νομικό πλαίσιο προς αντικατάσταση των περί  Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014. Με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής και κατ’ επέκταση μιας νέας Νομοθεσίας, καλείστε να καταθέσετε τις απόψεις σας στα πιο κάτω θέματα, αφού πρώτα συμπληρώσετε κάποια στοιχεία που αφορούν στην ιδιότητά σας.

T