SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (LUARAN) KKMM TAHUN 2021

Kajian ini bertujuan untuk menilai kepuasan para pelanggan (luaran) terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian/Unit di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM). Hasil kajian akan digunakan untuk tujuan penambahbaikan kualiti perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan pada masa akan datang. Sehubungan itu, sukacita tuan/puan dimohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja. Sebarang kemusykilan, tuan/puan boleh menghubungi Encik Fikri Abd Manaf (03-8911 5506)/Encik Ruhamin Ramli (03-8911 5507) untuk pertanyaan dan rujukan. Segala butiran yang dinyatakan dalam soal selidik ini adalah SULIT dan hanya untuk tujuan penyelidikan semata-mata. Kerjasama yang diberikan amatlah dihargai. Sekian, terima kasih.

Question Title

* 1. SEKSYEN A (PROFIL RESPONDEN)

Pekerjaan:

Question Title

* 2. Jantina:

Question Title

* 3. Kaum :

Question Title

* 4. Umur: (Sila nyatakan)

Question Title

* 5. Tahap Pendidikan:

T