Истражување на јавното мислење за климатските промени

Ова истражување го спроведуваат Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) со цел да се согледа перцепцијата и ставовите на јавноста кон климатските промени, како и да се разбере колку јавноста е информирана за ова прашање.
 
Спроведувањето на резултатите од ова истражување со претходната анализа на јавното мислење ќе покаже колку ефикасни биле преземените активности за климатски промени во изминативе две години. Тоа ќе ни помогне подобро да ги осмислиме и да ги комуницираме идните активности, со крајна цел да се подобрат политиките за климатските промени во државата. Крајните резултати од ова истражување ќе бидат објавени на интернет страницата www.klimatskipromeni.mk.

Потребно време за одговарање на прашањата: 5 -10 минути

T