Nan sondaj sa a, nou ta renmen konprann ki rapò ou genyen ak bò rivyè ki nan santrevil Jacksonville la. Chak konbyen fwa ou ale la? Ki kalite aktivite w konn fè? Kijan w fè pou ale la? E kisa w reve fè sou bò rivyè a ak sou rivyè a nan lefiti?

Repons ou bay yo pral ede elabore yon Plan Aktivasyon pou bò rivyè ki nan santrevil Jacksonville la. Se Fon Jessie Ball duPont Fund ki kòmanse inisyativ sa a epi se DVDL k ap dirije li; objektif plan an se pou li kreye yon bò rivyè pou tout moun epi avèk tout moun. Jwenn plis enfòmasyon la a.

Sondaj la pral pran apeprè 10 minit pou w ranpli li. Lè w ranpli sondaj sa a, ou tou enskri pou ka gen chans genyen yon kat kado $100 oswa $200. Opinyon w gen anpil enpòtans pou nou, epi repons ou bay yo ap rete konfidansyèl.

Pou patisipan ki poko gen 18 lane, tanpri voye yon imèl bay maria@dvdl.co paske nou bezwen gen otorizasyon yon paran/responsab legal anvan nou aksepte opinyon w.
0 of 29 answered
 

T