Informacje o badaniu opinii publicznej w poszczególnych regionach na Islandii

The survey in English (Press)
Könnunin á íslensku (Smellið)

Badanie opinii publicznej w poszczególnych regionach na Islandii jest organizowane wspólnie przez wszystkie organizacje regionalne poza okręgiem stołecznym, organizacje ds. rozwoju na rynku pracy oraz Islandzki Instytut Rozwoju Regionalnego. Badanie, w formie ankiety, skierowane jest do wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 18 lat. Celem ankiety jest zbadanie sytuacji mieszkańców na rynku pracy, ich opinii dot. warunków zamieszkania, ich oczekiwań przyszłościowych oraz ich ogólnego samopoczucia – wszystko po to, aby uczynić dobre społeczeństwo jeszcze lepszym.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i nie są Państwo w żadnym wypadku zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania w niej zawarte, ani w całości, ani częściowo.

Procedura przetwarzania danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego sondażu będzie identyczna jak w latach 2016 i 2017 (więcej informacji tutaj). Analiza polegać będzie na obliczeniu średnich z udzielonych odpowiedzi biorąc pod uwagę poszczególne regiony, a czasem także grupy demograficzne. Czasami używana będzie analiza regresji. Nie zostaną upublicznione informacje, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania poszczególnych osób fizycznych, zgodnie z prawem nr. 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

Aby uściślić wnioski z przeprowadzanej ankiety może okazać się pomocne użycie dodatkowych informacji z innych źródeł. Natomiast nigdy nie zostaną upublicznione inne informacje niż te, które dotyczą całych grup osób biorących udział w ankiecie.

Odpowiedzi i wnioski z przeprowadzonej ankiety będą przydatne wszystkim Stowarzyszeniom Administracji Okręgowych, Stowarzyszeniom ds.Rozwoju Rynku Pracy, Instytutowi Rozwoju Regionalnego, Ministerstwu Zarządów Gmin i  pracownikom naukowym szkół wyższych w Islandii. Należy zaznaczyć, że pomimo tego, iż nie będą gromadzone dane osobowe poszczególnych uczestników (takie jak numery identyfikacyjne lub adresy komputerowe IP), to przypadkowo może zaistnieć możliwość – chociaż jest to mało prawdopodobne - zidentyfikowania osoby fizycznej w przypadku porównywania dwóch lub więcej odpowiedzi gdy np. w danym okręgu będzie to jedyny pracujący inżynier. W takim przypadku zapewniamy, że nie zostanie to ani użyte ani w żaden sposób upublicznione w podsumowaniu ankiety.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dot. ankiety lub jej przeprowadzenia, to uprzejmie prosimy o kontakt z panem Vífill Karlsson z SSV pod tel. 4332314 lub 6959907. 

Question Title

* 1. Czy zgadza się Pan/Pani na wzięcie udziału w tej ankiecie?

T