The Flood Control District is currently gauging interest in potential home buyout options for Harris County residents who experienced flooding.

For the most immediate assistance regarding the Flood Control District’s Home Buyout Program, please complete and submit a Notice of Voluntary Interest, and you will receive a response from the Flood Control District as soon as possible.

El Distrito de Control de Inundaciones está actualmente evaluando el interés en la posibilidad de comprar casas de los residentes del Condado de Harris que sufrieron inundaciones.

Para obtener asistencia inmediata con respecto al Programa de Compra de Vivienda del Distrito de Control de Inundaciones, llene y envíe un Aviso de Interés Voluntario, y recibirá una respuesta del Distrito de Control de Inundaciones tan pronto como sea posible.

Khu Vực Kiểm Soát Lũ Lụt hiện đang đánh giá mối quan tâm đến các phương án mua lại nhà ở tiềm năng dành cho cư dân Hạt Harris - những người vừa bị ngập lụt.

Để được hỗ trợ nhanh nhất về Chương Trình Mua Lại Nhà của Khu Vực Kiểm Soát Lũ Lụt, vui lòng hoàn thành và gửi nộp bản Thông Báo Tình Nguyện Quan Tâm, và quý vị sẽ nhận được hồi đáp từ Khu Vực Kiểm Soát Lũ Lụt sớm nhất có thể.

Date & Time/Fecha & Horario/Thời gian & ngày:

Question Title

* 1. Date & Time/Fecha & Horario/Thời gian & ngày:

Date / Time
Property Address/Dirección de Propiedad/Địa chỉ tài sản:

Question Title

* 2. Property Address/Dirección de Propiedad/Địa chỉ tài sản:

Mailing Address/Dirección de envio/Địa chỉ mail:

Question Title

* 3. Mailing Address/Dirección de envio/Địa chỉ mail:

Owner(s) Name/Nombre del o los Propietarios/(Các) Tên của Chủ Nhà:

Question Title

* 4. Owner(s) Name/Nombre del o los Propietarios/(Các) Tên của Chủ Nhà:

Contact Telephone Number/Número Telefónico de Contacto/Số Điện Thoại Liên Hệ:

Question Title

* 5. Contact Telephone Number/Número Telefónico de Contacto/Số Điện Thoại Liên Hệ:

Contact Email Address/Correo Electrónico de Contacto/Địa chỉ Email liên hệ:

Question Title

* 6. Contact Email Address/Correo Electrónico de Contacto/Địa chỉ Email liên hệ:

By initialing below, I hereby consent that the information provided in this form may be used by the Harris County Flood Control District and the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for potential home buyout programs.

Mediante mis iniciales a continuación, consiento por este conducto que la información proporcionada en este formulario puede ser utilizada por el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para posibles programas de adquisición de vivienda.

Bằng cách ký tắt ở dưới đây, tôi đồng ý rằng thông tin được cung cấp trong đơn này có thể được Khu Vực Kiểm Soát Lũ Lụt Harris và Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) sử dụng cho các chương trình mua lại nhà tiềm năng.

Question Title

* 10. By initialing below, I hereby consent that the information provided in this form may be used by the Harris County Flood Control District and the Federal Emergency Management Agency (FEMA) for potential home buyout programs.

Mediante mis iniciales a continuación, consiento por este conducto que la información proporcionada en este formulario puede ser utilizada por el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para posibles programas de adquisición de vivienda.

Bằng cách ký tắt ở dưới đây, tôi đồng ý rằng thông tin được cung cấp trong đơn này có thể được Khu Vực Kiểm Soát Lũ Lụt Harris và Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) sử dụng cho các chương trình mua lại nhà tiềm năng.

T