Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sedang menjalankan soal selidik bertujuan untuk mendapatkan maklum balas dan memahami kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan SSM.

Soal selidik ini akan mengambil masa kurang 10 minit untuk diselesaikan.

Sila pilih jawapan yang bersesuaian berikutan tiada jawapan betul atau salah kepada soalan. Semua maklumat yang diterima adalah sulit dan akan digunakan untuk menambahbaik penyampaian perkhidmatan SSM ke arah yang lebih cemerlang.
Terima kasih atas penyertaan anda.

Companies Commission of Malaysia (SSM) is conducting a satisfaction survey on how satisfied our customers are with the quality of services delivered.

It will only take less than 10 minutes to complete this questionnaire.

Choose the best answer as there is no right or wrong to the questions. All information are strictly confidential and only to be used for the greater good of SSM future service delivery excellence. Thank you for your participation.

T