Pengenalan

 
5% of survey complete.

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sedang menjalankan soal selidik bertujuan untuk mendapatkan maklum balas tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disampaikan oleh SSM.
 
Semua maklumat yang diterima adalah sulit dan hanya digunakan untuk peningkatan kecemerlangan penyampaian SSM sahaja.
 
Soal selidik ini adalah dalam dwibahasa dan hanya mengambil masa 5 minit sahaja untuk dilengkapkan. Ia merangkumi beberapa perkhidmatan SSM termasuk:
a. Perkhidmatan Kaunter SSM
b. Perkhidmatan Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan di kaunter BSN
c. Portal MyCoID
d. Portal MyLLP
e. Portal EzBiz Online
f.  Portal e-Info
g. Portal MYDATA SSM
h. Pusat Panggilan SSM
 
Terima kasih di atas kerjasama anda. Maklum balas anda amat kami hargai.
 
 

Companies Commission of Malaysia (SSM) is conducting a customer satisfaction survey on services rendered by SSM.

All information received will be kept confidential and only be used internally for enhancement of SSM service delivery excellence.

This is a dual language questionnaire and will only take 5 minutes to complete. The questions consist of SSM current services such as:
a. SSM Counter Services
b. Business Registration Renewal Services at BSN Counter
c. MyCoID Portal
d. MyLLP Portal
e. EzBiz Online Portal
f.  e-Info Portal
g. MYDATA SSM Portal
h. SSM Contact Centre

We thank you for your cooperation. Your feedback is highly appreciated.

T