Question Title

* 1. ความชัดเจน (อ่านเข้าใจง่าย มีการเรียงลำดับเหตุผลหรือการเล่าเรื่องเป็นอย่างดี)

Question Title

* 2. ความน่าเชื่อถือ (ผลการวิเคราะห์ ตัวเลขคาดการณ์) 

Question Title

* 3. ความครอบคลุมของเนื้อหา (นำเสนอหลายมิติ มีความรอบด้าน) 

Question Title

* 4. เนื้อหาทันต่อเหตุการณ์ 

Question Title

* 5. ประสบการณ์ในการอ่านที่ได้รับ (ขนาดอักษร รูปแบบ รูปภาพประกอบ)

Question Title

* 6. การนำไปใช้ประโยชน์ (สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงาน / การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ หรือเพิ่มฐานความรู้ของผู้อ่าน) 

T