ZOO SIAB TXAIS TOS

Koj cov lus qhia tseem ceeb, tseem ceeb dua yav tag los. Tam sim no tab tom muaj kev rau siab npaj ntau txoj hauj lwm - rau kev thauj mus los, vaj tse nyob, huab cua ib puag ncig, thiab lwm yam ntxiv - uas yuav pab los txiav txim yam tsim nyog txhim kho nyob rau ncua sij hawm luv thiab txiav txim yam uas yuav ua kom peb lub zej zos muaj tus yam ntxwv zoo li no lawm yav tom ntej.


Qhov kev ntsuam xyuas uas tsis tas qhia npe no muaj lub hom phiaj yog los sau tag nrho cov ntaub ntawv los ntawm cov tib neeg nyob rau ntawm cov cheeb nroog El Dorado, Placer, Sacramento, Sutter, Yolo, thiab Yuba. Cov lus teb rau qhov kev ntsuam xyuas yuav siv ncaj nraim mus rau ntau lub khoos kas uas tab tom ua no thiab pab muab lus qhia tswv yim rau peb cov kev npaj phiaj xwm lawm yav tom ntej nyob rau cheeb tsam ntawm peb no (kawm paub ntxiv).


Thov siv sij hawm li 5 feeb los teb qhov kev ntsuam xyuas no thiab qhia qhov kev ntsuam xyuas no rau koj cov phooj ywg. Tom qab sau tiav cov lus teb qhov kev ntsuam xyuas, koj yuav muaj lub cib fim los tso ib daim pib xeem hmoov seb puas tau txais ib daim npav phaj tshab Visa $200 nrog rau lwm cov khoom plig hauv zos!

 
Ua tsaug rau koj lub sij hawm.Yog tias koj muaj lus nug, thov txuas lus nrog Julia Kim ntawm jkim@lgc.org.

T