خوش آمدید

نظرات شما برای ما بسیار مهم است.. تلاش ها و برنامه ریزی های فراوان برای حمل ونقل٬ مسکن٬ محیط زیست وغیره درحال انجام است تا در مدت کوتاهی اصلاحات برای آینده جامعه شناسایی شده و شکل بگیرد.

این نظرسنجی بدون ذکر نام اشتراک کننده به هدف دریافت نظریات ساکنین شهرها / کانتی های ( الدرادوف)٬( پلیسر٬) (ساکرامنتو٬) (ستر)٬ (یولو) و (یوبا)  انجام م

معلومات ارایه شده ازاین نظرسنجی مستقیماً روی چندین پروژه که در حال انجام است استفاده خواهد شد و در برنامه ریزی های بعدی در این مناطق کمک وراهنمایی خواهد کرد.(بیشتر بدانید).

لطفاً پنچ دقیقه از وقت خود را صرف این نظر سنجی نموده و این نظر سنجی را برای دوستانتان هم بفرستید. بعد از تکمیل نظر سنجی ٬ شما می توانید در بک قرعه کشی برای کسب یک کارت هدیه ویزا ۲۰۰ دلاری  شرکت کنید!

با تشکر از وقت شما.

گر شما در مورد این نظر سنجی سوالی دارید٬ لطفاً با جولیا کم به ایمیل آدرس jkim@lgc.org تماس بگیرید.

T