Mục tiêu của quá trình chấp nhận tài liệu là lựa chọn các tài liệu giảng dạy tốt nhất để hỗ trợ việc giảng dạy và học tập toán ở trung học cơ sở. Phản hồi của cộng đồng và ý kiến đóng góp của nhà giáo dục là những phần quan trọng của quá trình xét duyệt và lựa chọn. Để giúp thông báo cho việc nhận tài liệu của uỷ ban trong quá trình xem xét các tài liệu giảng dạy, chúng tôi mời quý vị xem lại các sách giáo khoa sau đây được đệ trình. 
Trước khi bắt đầu 
Hãy chắc chắn rằng bạn đã xem lại các tài liệu giảng dạy trước. Hướng dẫn về cách truy cập và xem lại các tài liệu trực tuyến có tại đây:
Math 6-8 Adoption Vendor Materials

* 1. Sách này dành cho học sinh trung học cơ sở với nhiều khả năng

  0 - không hay 1 - trung bình 2 -tốt 3 - nổi bật nhất
Big Ideas Math
Connected Math Project 3 (CMP3)
Core Focus on Math 
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 2. Sách này có thể phù hợp với nhu cầu của con tôi

  0 - không hay 1 - trung bình 2 - tốt 3 - nổi bật nhất
Big Ideas Math
Connected Math Project (CMP3)
Core Focus on Math
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 3. Các đánh giá cung cấp được đáp ứng mong đợi của tôi

  0 - không hay 1 - -trung bình 2 - tốt 3 - nổi bật nhất
Big Ideas Math
Connected Math Project (CMP3)
Core Focus on Math
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 4. Các tài nguyên được cung cấp sẽ giúp tôi hỗ trợ (các) con tôi

  0 - không hay 1 - trung bình 2 - tốt 3 - nổi bật nhất
Big Ideas Math
Connected Math Project (CMP3)
Core Focus on Math
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 5. Sách này không chứa đựng nội dung phân biệt chủng tộc hoặc giới tính và cố gắng đại diện cho một loạt các nền văn hoá

  0 - không hay 1 - trung bình 2 - -tốt 3 - nổi bật nhất
Big Ideas Math
Connected Math Project (CMP3)
Core Focus on Math
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 6. Bạn cảm thấy loại nào trong số những danh sách trên là quan trọng nhất để xếp hạng các sách toán?

* 7. Xác định vai trò của bạn (đánh dấu tất cả những gì thích hợp):

* 8. Xin vui lòng khoanh tròn cảm nghiệm học toán của học sinh quý vị:

* 9. Học sinh của quý vị học ở trường nào? (Nếu quý vị hỗ các trợ học sinh ở nhiều trường, vui lòng liệt kê (các) trường mà phần lớn học sinh của quý vị tham dự.)

* 10. Dữ liệu Nhân khẩu học (Xin đánh dấu cho tất cả các đáp án phù hợp.)

* 11. Có điều gì khác mà quý vị muốn chia sẻ với ủy ban tài liệu nguyên bản?

T