WATERBURY PUBLIC SCHOOLS 
Community District Review

UDHËZIME: Ju lutemi zgjidhni nje nga opsionet e mëposhtme që përputhën mendimin tuaj me secilën deklaratë. Per çdo deklarate jepni vleresimin tuaj nga 1 deri ne 5. Vendosni 1 nese nuk pajtoheni dhe 5 nese jeni plotesisht dakort.

* 1. Cili grup përfaqësoni? (Ju lutemi zgjidhni vetëm një)

* 2. Shkollat ​​e distriktit ofrojnë një mjedis të sigurt mësimi për të gjithë nxënësit.

* 3. Teknologjia është përfshirë në procesin mësmor të nxënësve.

* 4. Shkollat janë të mirëmbajtura.

* 5. Distrikti merr vendime të bazuara në kërkime dhe të dhëna.

* 6. Distrikti komunikon një vizion transparent dhe bindës për të ardhmen.

* 7. Distrikti vazhdimisht përpiqet të përmirësojë hendekun e arritjeve.

* 8. Duhen adresuar nevojat e ndryshme sociale dhe emocionale të të gjithë nxënësve.

* 9. Distrikti përcakton standarde të larta për performancën e studentëve dhe përgatit në mënyrë adekuate studentët për kolegj dhe më gjerë.

* 10. Të gjithë nxënësve u ofrohet një përvojë e mirë arsimore.

* 11. Fondet e buxhetit shpenzohen me përgjegjësi.

* 12. Distrikti është i aftë të zgiedhe dhe të mbajë ne shkollat e tij mesues, administratorë dhe personel mbështetës efektiv.

* 13. Mesuesve u jepet mundësia dhe mbështetja për të projektuar planet e mësmit, për t'i shërbyer më së miri nevojave individuale të nxenesve të tyre, duke përfshirë arsimin special dhe programet e talentuara.

* 14. Nevojat e grupeve të ndryshme racore, kulturore dhe socio-ekonomike adresohen nga distrikti.

* 15. Ju lutemi jepni vleresimin tuaj në përgjithësi per cilesine e arsimit në distrktin tuaj.

T