សម្ព័ន្ធ DEI នៃទីក្រុងឡូវែ់៉ល (DEI Consortium of Lowell) កំពុងប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីបទពិសោធន៍

របស់បេក្ខជនជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យទៅសាសាក្រុងឡូវែ៉លនិង / ឬសាលារដ្ឋនៃទីក្រុងឡូវែ៉ល។ ប្រ

សិនបើអ្នកបានដាក់ពាក្យជាច្រើនដងហើយនោះ អ្នកអាចធ្វើការស្ទង់មតិនេះលើសពី១ដងបានប្រសិន

បើចង់ធ្វើ។ សូមកត់សម្គាល់ថាសំណួរមួយចំនួនដូចជាលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រគឺស្រេចចិត្ត (ុអ្នកអាច

ជ្រើសឆ្លើយឬមិនឆ្លើយ)។ ដោយឡែកការឆ្លើយសំណួរជាច្រើនតាមដែលអ្នកគិតថាងាយស្រួលអាចធ្វើ

បាននឹងអាចជួយយើងឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំធ្វើការនៅសាលាក្រុងក៏ដូចជា សាលារដ្ឋនៃទីក្រុងឡូវ៉ែល (LPS)​ ។ ខណៈពេលដែលយើងអាចចែករំលែកនិន្នាការ និង ការ

យល់ដឹងពីការស្ទង់មតិនេះ យើងនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានដែលកំណត់សំគាល់ពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គល

ណាមួយឡើយ រួមទាំងព័ត៌មាននៃលេខឬការទំនាក់ទំនង (ដែលជាជម្រើសស្រេចចិត្តក្នុងការផ្តល់ឬមិន

ផ្តល់) ឬព័ត៌មានណាមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសតែមួយសម្រាប់បុគ្គល។លើសពីនេះទៀតប្រសិន

បើអ្នកចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ព័ន្ធ DEI (DEI Consortium) សូមទំ

នាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមអុីម៉ែល dei.lowell.ma@gmail.com។

 

យើងសូមអរគុណអ្នកដែលបានចំណាយពេលធ្វើការស្ទង់មតិនេះហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចែករំលែកការស្ទង់មតិនេះជាមួយមិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ ឬ មិត្តរួមការងាររបស់អ្នកទីនេះនៅសាលាក្រុងឡូ

វែ៉ល។

Question Title

* 1. តើអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំមុខតំណែងជាមួយនឹងសាលាក្រុងឡូវែ៉លក្នុងអំឡុងពេល ១០ ឆ្នាំ

ហើយឬ?

Question Title

* 2. តើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកបានដាក់ទៅជាមួយនឹងខាងសាលាក្រុងឡូវ៉ែល ឬ ជាមួយនឹងខាងសាលា

រដ្ឋនៃទីក្រុងឡូវែ៉ល?

Question Title

* 3. តើអ្នកបានដាក់ពាក្យនៅឆ្នាំណា?

Question Title

* 4. តើមុខតំណែងប្រភេទណាដែលអ្នកធ្លាប់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ?

Question Title

* 5. តើសាលាក្រុងបានឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកតាមទំរង់ណាមួយដែរឬទេ?

Question Title

* 6. តើអ្នកបានទទួលការសម្ភាសន៍ទេ?

Question Title

* 7. (តាមជម្រើស អ្នកអាចជ្រើសរើសឆ្លើយ ឬ មិនឆ្លើយ) តើអ្នកត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយនរណា?

Question Title

* 8. តើអ្នកបានទទួលការផ្តល់ឪកាសការងារដែរឬទេ?

Question Title

* 9. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឬជួល តើអ្នកបានឆ្ពោះចេញពីតំណែងកម្រិតដំបូង / កម្រិតចូលដំបូងរបស់អ្នកហើយឬនៅ?

Question Title

* 10. ប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលការផ្តល់ជូនការងារឬមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យសម្ភាសន៍ តើអ្នកបាន

ព្យាយាមទាក់ទងទៅសាលាក្រុងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមូលហេតុដែលអ្នកមិនត្រូវបានជ្រើសរើស

ដែរឬទេ?

Question Title

* 11. (តាមជម្រើស អ្នកអាចជ្រើសរើសឆ្លើយ ឬ មិនឆ្លើយ) ប្រសិនបើអ្នកបានឆ្លើយថា“ បាទ / ចាស” ចំពោះសំនួរមុន សូមពណ៌នាបទពិសោធន៍របស់អ្នក។

Question Title

* 12. តើអ្នកត្រូវបានណែនាំអោយដាក់ពាក្យសុំដោយនរណាម្នាក់នៅសាលាក្រុង ឬ នាយកដ្ឋានសាលា

ដែរឬទេ?

Question Title

* 13. (តាមជម្រើស អ្នកអាចជ្រើសរើសឆ្លើយ ឬ មិនឆ្លើយ) សូមរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុង

ការស្វែងរកការងារធ្វើជាមួយនឹងសាលាក្រុងឡូវែ៉ល។

Question Title

* 14. តើអ្នកមានសាសន៍ឬអំបូរអ្វី?

Question Title

* 15. តើអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍ណាមួយដូចខាងក្រោមដែរឬទេ?

Question Title

* 16. តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាន?

Question Title

* 17. តើភេទរបស់អ្នកគឺអ្វី?

Question Title

* 18. តើអ្នកមានពិការភាពទេ?

Question Title

* 19. តើភាសាទីមួយឬភាសាចម្បងរបស់អ្នកគឺជាអ្វី?

Question Title

* 20. តើអ្នកនិយាយបានប៉ុន្មានភាសា?

Question Title

* 21. តើអ្នកមានអត្តសញ្ញាណដូចខាងក្រោមនេះដែរឬទេ?

Question Title

* 22. (តាមជម្រើស អ្នកអាចជ្រើសរើសឆ្លើយ ឬ មិនឆ្លើយ) ប្រសិនបើអ្នកចង់ចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែម

ជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំរបស់សម្ព័ន DEI (DEI Consortium) សូមផ្តល់ឈ្មោះនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

របស់អ្នក។

0 of 22 answered
 

T