Pelastustieto on tekemässä juttusarjaa moniammatillisesta/hybridiyksiköstä.

Moniammatillinen/hybridiyksikkö tarkoittaa yksikköä, jossa työskentelee pelastaja ja ensihoitaja. Moniammatillinen/hybridiyksikkö sisältää sekä pelastuksen että ensihoidon välineistön ja se on hälytettävissä sekä ensihoidon että pelastustoimen tehtäviin.

Moniammattillinen/hybridiyksikkö on ollut paljon esillä mediassa ja keskusteluissa hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. Ensihoidon ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätökset ovat valmisteilla, ja monilla alueilla pohditaan vastaavanlaisten yksiköiden perustamista.
 
Pelastustiedon tarkoitus on selvittää, ovatko jo olemassa olevat moniammatilliset/hybridiyksiköt olleet tarkoituksenmukaisia? Minkälaisia näkemyksiä ko. yksiköstä on siinä työskentelevällä henkilöstöllä tai niillä, jotka ovat työskennelleet näissä yksiköissä? Ja minkälaiset näkemykset ko. yksiköistä on henkilöstöllä, jotka eivät ole ikinä työskennelleet kyseisissä yksiköissä?

Kysely on avoin kaikille ensihoidossa/pelastustoiminnassa työskenteleville. Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä asian arkaluontoisuuden takia. Kysely on riippumaton ja se toteutetaan ilman ulkopuolista rahoitusta tai muita vaikutteita. Tulokset julkaistaan Pelastustieto-lehdessä.

Question Title

* 1. Työskentelen tällä hetkellä

Question Title

* 2. Työskentelen

Question Title

* 3. Työskentelen pääsääntöisesti

Question Title

* 4. Työskenteletkö hybridi/moniammatillisessa yksikössä?

Question Title

* 5. Jos alueellanne on (tai on ollut) hybridi/moniammatillinen yksikkö, onko se?

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Alueella ei ole hybridi/moniammatillista yksikköä
Lyhentänyt ensihoidon viivettä
Nopeuttanut ensihoidon aloittamista
Lyhentänyt pelastuksen viivettä
Nopeuttanut pelastustoiminnan aloittamista
Tuonut taloudellista säästöä
Saavuttanut sille asetetut tavoitteet ensihoidon osalta
Saavuttanut sille asetetut tavoitteet pelastuksen osalta

Question Title

* 6. Mielipiteeni moniammattillisesta yksiköstä

Question Title

* 7. Haluaisitko työskennellä moniammattillisessa yksikössä?

Question Title

* 8. Mielestäni moniammattillinen yksikkö;

  Parantaa erittäin paljon Parantaa Ei vaikutusta Heikentää Heikentää erittäin paljon
Pelastuksen palvelut
Ensihoidon palvelut
Työturvallisuus (ensihoidon tehtävät)
Työturvallisuus (pelastuksen tehtävät)
Potilasturvallisuus
Työhyvinvointi
Työssäjaksaminen
Työmotivaatio
Henkilöstön rekrytoinnin houkuttelevuus
Alojen välistä synergia

Question Title

* 9. Mitä muuta haluaisit sanoa moniammattilliseen yksikköön liittyen?

T