• English
  • Svenska
Luleå tekniska universitet samarbetar tillsammans med Ericsson, Telia och Tieto kring Wireless innovation arena (WIA) som är ett projekt finansierat av EU, Region Norrbotten- och Luleå kommun. WIA syftar till att skapa goda förutsättningar för små och medelstora företag i Övre Norrland. Tillsammans med akademi, institut, stora företag, offentlig sektor och slutanvändare ska vi utveckla kompetens och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Detta kommer främst att göras inom området trådlös kommunikation, särskilt 5G, som är en viktig möjliggörare för att sakernas internet når sin fulla potential.
Inom detta projektsyfte syftar detta frågeformulär till att förstå intrycket av individer som deltar i digitala innovationsprojekt på deras roll (er) inom dessa projekt. Detta inkluderar att identifiera rollens tvetydigheter (dvs. tydlighet i definierade roller och ansvarsområden) och rollkonflikter (till exempel andra individer med liknande roller eller ansvar) som individen kan möta inom sina roller.
Förtydligande: en roll avser den rolltitel du har i det digitala innovationsprojektet (till exempel projektledare, utvecklare, finansiär), medan ansvaret är de skyldigheter som du har inom rollen.
Sekretessmeddelande: Frågeformuläret kan fyllas i anonymt och resultaten publiceras så att en person inte kan identifieras. Om respondenten vill bli kontaktad senare för eventuell vidare diskussion kan kontaktuppgifter lämnas in.
De insamlade uppgifterna kommer att sparas på servrar vid Luleå tekniska universitet och användas för detta forskningsprojekt och av dess tillhörande forskargrupp. Det är frivilligt att delta i studien. Det blir inga negativa konsekvenser för dig om du väljer att inte delta i studien eller om du drar dig ur studien. Men om du drar dig ur studien efter att dataanalysen har startat kan data som samlats in före ditt tillbakadragande fortfarande användas i studien.
Deltagarna kan göra alla förfrågningar om den registrerades rättigheter till följande kontaktperson:
Namn: Yomn Elmistikawy
Tel.: +46730600683
E-post: yomn.elmistikawy@ltu.se

Question Title

* 1. Samtycke

T