• English
  • English (Marshall Islands)
  • Español
  • Français
  • Tagalog
  • Tiếng Việt
  • አማርኛ
  • 中文
  • 한국어
Pahayag ng Paperwork Reduction Act: Ayon sa Paperwork Reduction Act ng 1995, ang isang ahensya ay hindi magsasagawa o mag-isponsor, at ang isang tao ay hindi kinakailangan na tumugon sa isang koleksyon ng impormasyon maliban kung ito ay nagpapakita ng balido na OMB kontrol numero. Ang balido na OMB kontrol numero para sa koleksyon ng impormasyon na ito ay 0910-0847. Ang kailangan na oras upang makumpleto ang pagkolekta ng impormasyon na ito ay kinalkula na katampatang 30 minuto bawat pagtugon, kabilang ang oras sa pagkumpleto ng mga tanong na pag-i-screen, pagsusuri ng link, pagla-log on sa online na platform, pagrerepaso ng mga tagubilin, paghahanap ng mapagkukunang umiiral na data, pagtitipon, at pagpapanatili ng kinakailangang data, at pagtatapos at pagrerepaso sa pagkolekta ng data. 
 
Magpapadala ng mga komento kaugnay sa pasanin na kalkulang ito o anumang iba pang mga aspeto sa pagkolekta ng impormasyon na ito, kabilang ang mga mungkahi ng pagbabawas ng pasanin sa PRAStaff@fda.hhs.gov.
 
Ang pag-aaral na aming isinasagawa ay sa ngalan ng U.S. Food and Drug Administration (FDA).
 
 
Ano sa palagay mo ang tungkol sa klinikal na mga pagsubok? Isang pandaigdigang pagsusuri para sa mga taong may hepatitis B
 
Salamat sa iyong oras sa pagkumpleto sa pagsusuri na ito. Nais namin na malalaman ang higit pa tungkol sa mga taong may hepatitis B kung ano ang kanilang naramdaman tungkol sa klinikal na mga pagsubok. Ang iyong mga saloobin, mga karanasan at mga opinyon ay napakahalaga, at makatutulong sa pagpapabuti sa disenyo ng mga pagsubok sa hinaharap upang mas mabuting matugonan ang iyong mga pangangailangan. Ang maikling pagsusuri na ito ay aabot ng humigit-kumulang 30 minuto upang makumpleto. Hindi kami mangongolekta ng anumang personal na impormasyon na magbubunyag ng iyong pagkakakilanlan. Ang lahat na mga tugon ay panatilihing hindi makikilala. Ang impormasyon na aming ibabahagi ay nasa nag-iisang format na pinagsama-sama. Ang impormasyon na kinolekta ay siniguro na saklaw sa pinahihintulutan ng batas.

 

Maaari kang tumigil sa pagkuha ng pagsusuri sa anumang oras, o laktawan ang pagsasagot ng mga tanong na hindi mo komportableng sasagutin. Sa dulo ng pagsusuri, mayroon kang pagpipilian na ibahagi ang iyong email address sa amin upang magtanong ng anumang katanungan o makipag-ugnayan sa hinaharap. Kung ikaw ay may anumang mga tanong, mangyaring makipag-ugnay kay Yasmin Ibrahim sa info@hepb.org. Salamat sa iyo mula sa Hepatitis B Foundation.
 
5% of survey complete.

T