Selidik Pelabuhan Dunia

Terima kasih kerana mengambil bahagian dalam kajian ini. Kami menghargai masa dan usaha anda.

Kajian ini dijalankan oleh Projek Pelabuhan Dunia disokong oleh Ian Potter, Yayasan Harding Miller, dan Pejabat Alam Sekitar dan Warisan New South Wales. Misi kajian ini adalah untuk memahami pandangan orang awam tentang kejuruteraan hijau di pelabuhan. Kejuruteraan ekologi adalah proses gabungan ekologi dengan kejuruteraan untuk meningkatkan nilai ekologi bangunan dan infrastuktur.  Maklumat ini akan digunakan untuk membangunkan perancangan dan pengurusan strategi yang lebih baik untuk kejuruteraaan hijau di pelabuhan seluruh dunia.


Kajian ini terdiri daripada empat bahagian:

1) Soalan tentang perkaitan anda dengan pelabuhan

2) soalan tentang pandangan anda terhadap struktur buatan manusia di pelabuhan

3) soalan tentang pandangan anda tentang kejuruteraan hijau

4) soalan tentang latar belakang anda, untuk memastikan kami mengumpul maklumat yang menggambarkan pelbagai latar belakang penduduk yang tinggal di kawasan tadahan.

Semua jawapan adalah sulit dan kajian ini akan mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk dilengkapkan.

BAHAGIAN 1: Bahagian pertama memberi tumpuan kepada cara anda menggunakan pelabuhan. Pelabuhan seperti yang ditunjukkan dalam imej adalah kawasan yang ditakrifkan sebagai 2 km di sekitar pantai (dalam garis biru). Pesisir pantai ditakrifkan sebagai 0.5 km dari pantai ke perairan pantai.

<span style="color: #3366ff;">BAHAGIAN 1: Bahagian pertama memberi tumpuan kepada cara anda menggunakan pelabuhan. Pelabuhan seperti yang ditunjukkan dalam imej adalah kawasan yang ditakrifkan sebagai 2 km di sekitar pantai (dalam garis biru). Pesisir pantai ditakrifkan sebagai 0.5 km dari pantai ke perairan pantai.</span>

* Pilih cara anda menggunakan pelabuhan. (Pilih semua yang berkenaan)

* Bagaimana anda menggunakan pelabuhan? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Apakah kekerapan aktiviti utama anda? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Berapa peratus daripada pendapatan anda yang anda peroleh daripada pelabuhan? (Pilih satu jawapan sahaja, Nota: Jika anda bekerja di antara sempadan 2km dari pelabuhan, dalam mana-mana sektor pekerjaan, maka 100% daripada pendapatan anda diperoleh daripada pelabuhan).

BAHAGIAN 2: Untuk bahagian ini, pembangunan pelabuhan menjadi tumpuan. Kami ingin memahami pandangan anda tentang penggunaan struktur buatan manusia (cth: jeti, pemecah ombak, benteng hakisan dan tembok laut) di pelabuhan anda. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai untuk anda, daripada sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

<span style="color: #3366ff;">BAHAGIAN 2: Untuk bahagian ini, pembangunan pelabuhan menjadi tumpuan. Kami ingin memahami pandangan anda tentang penggunaan struktur buatan manusia (cth: jeti, pemecah ombak, benteng hakisan dan tembok laut) di pelabuhan anda. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai untuk anda, daripada sangat tidak setuju hingga sangat setuju.</span>

* Apakah pandangan anda terhadap persekitaran pelabuhan? (Pilih satu jawapan sahaja untuk setiap kenyataan)

  Sangat tidak bersetuju Tidak bersetuju Sederhana/ tidak tahu  Bersetuju Sangat Bersetuju
Persekitaran pelabuhan dan pesisir pantai secara amnya baik
Persekitaran pelabuhan dan pesisir pantai telah merosot disebabkan pembangunan manusia
Mengekalkan pelabuhan yang sihat semasa pembangunan akan meningkatkan kualiti hidup penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar pe
Struktur bangunan buatan manusia akan meningkatkan kualiti hidup penduduk di dalam dan sekitar pelabuhan
Struktur bangunan buatan manusia akan membolehkan pembangunan ekonomi di dalam dan sekitar pelabuhan.

* Bagaimana anda menilai keperihatinan anda terhadap persekitaran pelabuhan? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Bagaimana anda menilai kebimbangan anda untuk persekitaran pelabuhan? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Dengan mengambil kira seluruh pelabuhan (Klik pada jawapan untuk foto), apakah struktur utama di pelabuhan dari segi kawasan yang diliputinya? (Pilih satu jawapan sahaja)?

* Apakah pendapat anda tentang tujuan struktur buatan manusia dominan yang anda pilih? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Adakah anda berpendapat terdapat habitat yang dipengaruhi oleh struktur pilihan anda? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Jika ya: Apakah habitat yang anda fikir paling terjejas oleh struktur pilihan anda? (Pilih semua yang berkenaan)

Untuk bahagian seterusnya kami berminat dengan pandangan anda tentang kejuruteraan hijau. Kejuruteraan hijau adalah amalan menggabungkan kejuruteraan dan ekologi untuk mengurangkan kesan ekologi struktur tiruan (seperti jeti, benteng dan tembok laut). Pilihan kejuruteraan hijau termasuk, menggantikan struktur buatan manusia atau menanam pada struktur buatan manusia dengan spesies habitat-pembentuk, membina dengan bahan-bahan semula jadi atau mesra alam dan / atau menambah ciri-ciri baru.

<span style="color: #3366ff;">Untuk bahagian seterusnya kami berminat dengan pandangan anda tentang kejuruteraan hijau. Kejuruteraan hijau adalah amalan menggabungkan kejuruteraan dan ekologi untuk mengurangkan kesan ekologi struktur tiruan (seperti jeti, benteng dan tembok laut). Pilihan kejuruteraan hijau termasuk, menggantikan struktur buatan manusia atau menanam pada struktur buatan manusia dengan spesies habitat-pembentuk, membina dengan bahan-bahan semula jadi atau mesra alam dan / atau menambah ciri-ciri baru.</span>

* Adakah anda berminat dalam bidang kejuruteraan hijau? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Bagaimana anda menilai pengetahuan anda tentang kejuruteraan hijau? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Adakah anda menyokong kejuruteraan hijau di pelabuhan? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Apakah kesan-kesan positif kejuruteraan hijau? (Pilih satu jawapan sahaja untuk setiap kenyataan)

  Sangat Bersetuju Bersetuju Sederhana/ tidak tahu Tidak bersetuju Sangat tidak bersetuju
Kejuruteraan ekologi di pelabuhan adalah secara umumnya penting
Meningkatkan banyak spesies asli adalah penting
Estetik dan menampakkan visual kejuruteraan menarik adalah penting
Mengurangkan banyak spesies invasif adalah penting
Meningkatkan habitat nurseri untuk spesies asli adalah penting
Meningkatkan kualiti air adalah penting
Menstabilkan pinggir pantai adalah penting
Mengurangkan risiko kemusnahan habitat sedia ada adalah penting

* Apakah kesan-kesan negatif kejuruteraan hijau? (Pilih satu jawapan sahaja untuk setiap kenyataan)

  Sangat bersetuju Bersetuju Sederhana/ tidak tahu Tidak bersetuju Sangat tidak bersetuju
Ia mengganggu struktur pelabuhan
Ia meningkatkan kos pembangunan
Ia memberi kesan ke atas alam sekitar
Ia memberi masalah kesihatan dan keselamatan
Tiada kebimbangan dengan kejuruteraan hijau

* Berikut adalah penyataan tentang kos kejuruteraan hijau di pelabuhan anda. (Pilih satu jawapan sahaja untuk setiap kenyataan)

  Sangat bersetuju Bersetuju Sederhana/ tidak tahu Tidak bersetuju Sangat tidak bersetuju
Saya bersedia untuk menderma wang
Saya bersedia untuk membayar cukai tambahan
Saya bersedia untuk membayar levi majlis
Saya bersedia untuk mengundi bagi memastikan perniagaan termasuk kos untuk pembangunan masa hadapan
BAHAGIAN 4: Bahagian akhir kajian ini memerlukan maklumat tentang latar belakang budaya, profesional dan sejarah anda, yang akan membantu kami memahami perkaitan antara anda dengan pelabuhan. Semua keputusan daripada soal selidik ini adalah tanpa nama.

* Lingkungan umur? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Jantina anda? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Apakah tahap tertinggi persekolahan anda atau kelayakan pendidikan tertinggi yang telah dicapai? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Berapakah pendapatan anda setahun (sebelum cukai)?

* Adakah anda seorang ahli mana-mana kumpulan pemegang taruh berikut? (Pilih semua yang berkenaan)

* Dari negara mana anda berasal? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Apakah bahasa utama yang dituturkan oleh anda di rumah? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Bagaimana anda menilai pemahaman anda tentang kajian? (Pilih satu jawapan sahaja)

* Apakah bilangan tahun anda telah hidup dalam pelabuhan? (Pilih satu jawapan sahaja)

Tolong klik pada teks untuk melengkapi Latihan Pemetaan

* Dan akhir sekali, sila nyatakan kawasan anda diami.

T