• English
  • Tiếng Việt
  • ខ្មែរ
  • 中文
  • 한국어
Hãy trả lời tất cả các câu hỏi. Danh sách chờ này chỉ dành cho bệnh nhân của Cơ Quan Y Tế Á Châu. Số Hồ sơ Y tế Sức khỏe của bệnh nhân Á Châu yêu cầu được xác minh trước khi quý vị được thêm vào Danh sách chờ đợi chích Vắc xin COVID của chúng tôi.
Please answer all questions. This waitlist is only for patients of Asian Health Services. Your Asian Health Medical Record Number is required and will be verified before you are added to our COVID Vaccine Waitlist.

Question Title

* 1. Vui lòng ghi Số Hồ sơ Y tế Sức khỏe CQYTAC(MRN) của quý vị.
Please enter your Asian Health Medical Record Number (MRN or ID#).

Question Title

Hình ảnh

Question Title

Hình ảnh

Question Title

* 2. Xin hãy ghi tên của quý vị.
Please enter your name.

Question Title

* 3. Xin vui lòng ghi ngày sinh của quý vị.
Please enter your date of birth.

Ngày

Question Title

* 4. Vui lòng chọn nghề nghiệp của quý vị
Please select your occupation.

Question Title

* 5. Trong trường hợp vào phút chót có mở cuộc hẹn , quý vị có thể đến phòng khám tại Chinatown Oakland của chúng tôi trong vòng 1 giờ khi nhận cuộc gọi từ chúng tôi không? (Webster và 8 St. Oakland)
In case there is a last minute opening for an appointment, are you able to travel to our Chinatown clinic, at Webster and 8th St. Oakland, within 1 hour of getting a call from us?

Question Title

* 6. Vui lòng ghi số điện thoại di động của quý vị và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua điện thoại hoặc tin nhắn khi có cuộc hẹn chích vắc xin COVID.
Please enter your mobile number and we will notify you via phone or text when a COVID vaccine appointment becomes available.

T