วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม เพื่อสำรวจการออกกำลังกาย และกิจกรรมทางกายของผู้ป่วย PD เพื่อที่จะให้คำแนะนำและสร้างแนวปฏิบัติการออกกำลังกายในผู้ป่วย PD ด้วยการตอบแบบสอบถามแสดงว่าท่านได้อนุญาตให้ทีมทำงานวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ หากคุณประสงค์ที่จะรับสำเนาผลการสำรวจ โปรดแนบ email ของท่านในท้ายของแบบสำรวจนี้

นิยามของการออกกำลังกาย และกิจกรรมทางกาย ที่ใช้ในแบบสอบถาม: กิจกรรมทางกายหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการหดตัวของกล้ามเนื้อลาย การออกกำลังกายหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบซ้ำๆ ที่มีรูปแบบและแบบแผน เพื่อเสริมสมรรถนะ ความทนทาน ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และการทรงตัว

แบบสำรวจนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการเครือข่ายการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคไต (Global Renal Exercise Network Organizing Committee) + มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย - สอง​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด (University of South Australia - 204071) 

Question Title

* 2.  เพศ

Question Title

* 3. อาชีพ

Question Title

* 4. ปีที่ทำงานทางด้าน PD

Question Title

* 5. จำนวนผู้ป่วย PD ในหน่วยงานของท่าน

Question Title

* 6. ใครเป็นผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายแก่ผู้ป่วย? ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

Question Title

* 7. หน่วยงานท่านมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย (นักกายภาพบำบัด นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ผู้ฝึกสอนกีฬา) เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย PD หรือไม่

Question Title

* 8. ในหน่วยงานของท่าน ได้มีการให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ต่อไปนี้หรือไม่

  มี ไม่มี ไม่ทราบ ไม่สอดคล้อง
8.1 การยกของ
8.2 การว่ายน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำ
8.3 กิจกรรมที่สามารถทำได้หลังจากการผ่าตัดวางสาย PD catheter
8.4 การป้องกันการหกล้ม

Question Title

* 9. โปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนี้

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ หรือไม่มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่สอดคล้อง
9.1 เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วย PD ควรเคลื่อนไหวได้เอง อย่างคล่องแคล่ว
9.2 ฉันสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวของร่างกาย
9.3 ฉันมีความมั่นใจในการสั่งการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยของฉัน
9.4 ผู้ป่วย PD สามารถได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการออกกำลังกาย
9.5 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องสามารถทำได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วย PD
9.6 ส่วนใหญ่ของผู้ป่วย PD สามารถเคลื่อนไหวได้เอง
9.7 ผู้ป่วย PD ส่วนใหญ่จะสามารถออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้น
9.8 ผู้ป่วย PD ส่วนใหญ่จะสามารถได้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายของหน่วยงานฉัน

Question Title

* 10. ประเด็นสำคัญอะไรที่ท่านอยากเห็นจากการสอดแทรกโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย PD

Question Title

* 11. หากท่านต้องการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายสำหรับการทำ PD โปรดระบุด้านล่าง

Question Title

* 12. โปรดระบุ email address ของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลการสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน

T