Ky pyetësor është pjesë e aplikimit në kuadër të Thirrjes për Shprehje Interesi nga Organizatat e Shoqërisë Civile për t'iu bashkuar Grupeve Kombëtare të Punës për Reformën e Administratës Publike. Thirrja është shpallur nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në emër rrjetit rajonal „Mendoni për Evropën“, në kuadër të projektit „Mundësimi i Shoqërisë Civile në Monitorimin e Reformës së Administratës Publike në Ballkanin Perëndimor“ - WeBER. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe bashkë-financohet nga Mbretëria e Hollandës. Qëllimi i përgjithshëm i projektit WeBER është të rrisë pjesëmarrjen dhe kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile dhe medias në Ballkanin Perëndimor të advokojnë dhe kontribuojnë në hartimin dhe zbatimin e Reformës në Administratën Publike.

Question Title

* 1. Emri i organizatës:

Question Title

* 2. Person kontakti, e-mail dhe telefon:

Question Title

* 3. Deri në çfarë mase jeni ju, personalisht, të njohur me procesin e reformës në administratën publike në Shqipëri?

Question Title

* 4. A është marrë organizata juaj me tema / çështje që lidhen me fushën e reformës në administratën publike (krijimin e politikave publike, financat dhe prokurimi publik, ofrimi i shërbimeve publike (duke pwrfshirw edhe nivelin vendor), llogaridhënia publike, puna e nëpunësve civil etj)?

Question Title

* 5. Nëse PO, Lutemi specifikoni llojin e aktiviteteve që ju ndërmerrni në lidhje me Reformën në Administratën Publike (mund të zgjidhni më shumë se një përgjigje)

Question Title

* 6. Si do i vlerësoni kapacitetet e organizatës suaj për të adresuar çështje relevante në   lidhje me Reformën në Administratën Publike?  Ju lutem zgjidhni vetëm një përgjigje:

Question Title

* 7. Lutemi shënoni aktivitetet të cilat janë të rëndësishme, për organizatën tuaj ose ju personalisht, për ndërtimin e kapaciteteve ose përforcimin e kapaciteteve ekzistuese për të adresuar tema në lidhje me Reformën në Administratën Publike (Ju mund të zgjidhni më shumë se një përgjigje):

T