Question Title

* 2. Cấp những gì là con của bạn trong năm nay?

Question Title

* 3. Suy nghĩ về các TRƯỜNG con của bạn đang học, có bao nhiêu bạn đồng ý với các báo cáo này:
Không khí và Kỷ luật Nhà Trường:

  Dường như hoàn toàn đồng ý Đồng Ý Không đồng ý Đồng Ý Dường như hoàn toàn không đồng ý Tôi không biết
a) Tôi cảm thấy được đón tiếp khi đến viếng thăm trường.
b) Nhà trường thì an toàn và có trật tự.
c) Nhà trường phòng ốc được luôn sửa chữa và bảo trì tốt.
d) Con tôi được cung cấp những sách giáo khoa và những vật liệu học vấn cần thiết cho những lớp học.
e) Trường học có đầy đủ kỹ thuật để củng cố việc học hỏi của học sinh.
f) Giáo viên đối xử với con của tôi với nhân phẩm và tôn trọng.
g) Kỷ luật tại trường thì hợp lý và công bằng.
h) Nói chung, con tôi rất vui mừng được đến trường.
i) Tôi vui mừng con tôi đã ghi danh học tại trường này.

T