14% of survey complete.

Question Title

* 2. Gyinapqn bqn na na woba gyina afe yi mu?

  Kindergarten Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12
Grade Level

Question Title

* 3. Sq woredwene SUKUU a woba kx mprenpren yi a, mpqn dodox sqn na wone nsqmkaeq a edidisox yi yq adwene:

  Megye to mu paa Megye to mu Me nnye nto mu Me nnye nto mu koraa Me nnim
a) Sq mekx sukuu mu hx a wxgye me yie.
b) Banbx ne ntotoeq pa wx sukuu no mu.
c) W’asi sukuu dan no yie na wxhwq hx yie nso.
d) Wxde nwoma a ehia ne nsuadeq ahorox a ehia ma meba no de sua adeq.
e) Sukuu no wx nqqmafox yi ho nneqma a ehia sq wxde sua adeq wx sukuu mu hx.
f) Atikyafox bu meba no na wxhwq n’asqm nso yie.
g) Asqm biara nni wxn nkwadaa asotwe ho.
h) Ne nyinaa nkanfua no, meba anigye ne sukuu mu.
i) Qyq m’anigye sq meba kx sukuu bi te sq saa.

T