Txoj kev tshawb ntsuas no yog npaj los sau ua ke cov ncauj lus tswv yim ntawm cov tib neeg uas pom tias yog ib pawg ntawm cov nram no:
Cov tib neeg uas yeej ntsuas plawv muaj mob tam sim no (xws li muaj ntshav siab, plawv nres, ntshav roj siab, kab mob plawv)
  • Cov tib neeg uas yog cov neeg tu xyuas rau ib tug hauv lub tsev neeg los yog rau ib tug phooj ywg uas yeej ntsuas plawv muaj mob tam sim no (xws li muaj ntshav siab, plawv nres, ntshav roj siab, kab mob plawv)
  • Cov neeg zov tu xyuas yuav tsum teb cov nqe lus tshawb ntsuas rau tus tib neeg hauv tsev los sis tus phooj ywg uas tau muaj kev ntsuas txoj kev noj qab haus huv ntawm nws lub plawv.

T