Добре дошли в проучването на ETF

Транспортният сектор все още е отрасъл, в който преобладават мъжете. Едва около 22% от транспортните работници са жени.

Европейската транспортна федерация вярва, че е необходимо транспортният сектор да се адаптира по-добре към нуждите на работничките. Подобряването на качеството на работното място и достъпността за жените е жизненоважно, за да могат те да градят кариера в транспортните професии. Ето защо са наложителни съществени промени по отношение на условията на труд, оборудването на работните места и безопасността.

Настоящата кратка анкета е разработена от Женския комитет към ЕТФ с цел да бъде събрана информация за опита на работничките в транспортния сектор, която би позволила работните им места да се направят по-привлекателни за тях. Анкетата съдържа три раздела:
  • Раздел 1 включва въпроси относно Вашата длъжностна характеристика, които биха ни помогнали да установим основните проблеми, общи за големия брой професионални групи в сектора.
  • В раздел 2 бихме искали да разберем доколко сте удовлетворени от работната си среда и от безопасността на условията на труд.
  • Раздел 3 изисква да помислите по какъв начин фактът, че сте жена, влияе върху възможностите на работното ви място. 
По-голямата част от въпросите са с възможност за избор измежду няколко отговора, като отговорите могат да се посочат бързо чрез отбелязване в съответната клетка, а при някои въпроси Ви насърчаваме да споделите мислите си в писмена форма.  

ЕТФ гарантира поверителността на личните данни. Повече информация относно нашата политика за поверителност можете да намерите на https://www.etf-europe.org/privacy-policy/. Попълвайки онлайн анкетата, Вие давате съгласието си ЕТФ да съхранява и анализира данните, както и да използва резултатите анонимно за развитие на синдикалната работа в посока превръщане на сектора в по-атрактивно място за жените.  

Благодарим Ви за отделените около 15 минути за попълване на анкетата. Предоставената от Вас информация е важна за нас.

Екипът на ЕТФ

T