About This Survey

We want to know about teachers' experiences working with looked after children. / Mi hoffem glywed am brofiadau athrawon sy’n gweithio â phlant sy’n derbyn gofal.

Become is the charity for children in care and young care leavers in England. Since 1992 we’ve been working to improve the everyday lives and future life chances of young people who are unable to live with their birth families. 

Voices From Care was established in 1990 to help young people who are or have been looked after in Wales. We aim to create opportunities for all young people who are or have been looked after in Wales and to make sure that they can have a say on the issues that really matter to them. 

Children in care, or looked after children, are children who are unable to live with their birth parents and have been placed elsewhere by children's services. They might be living with another relative (kinship carer), a foster family, or in a children's home.

We want to find out about how teachers are trained and supported to work with children in care. We know that the right support at school can make all the difference to children in care, and that in order for staff to provide that support they need the right support themselves. 

Your answers here will help our understanding of the issues, and help us make things better for children in care. This survey is completely anonymous and will not be used to identify you or your school in any way. At the end, you will have the option to sign up to find out more about this research, or to take part in further interviews - this identifying information will remain confidential. 

We have designed this survey to particularly consult teaching staff in England and Wales; however, we are also very keen to hear from teaching staff in the rest of the UK and in Ireland and would appreciate your responses to the questions relevant to your situation.

If you have any questions or further comments, please contact Amy Woodworth on amy.woodworth@becomecharity.org.uk.
Mae Become yn elusen ar gyfer plant mewn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal yn Lloegr. Er 1992 rydym wedi bod yn gweithio i wella bywydau pob dydd a chyfleoedd bywyd pobl ifanc yn y dyfodol na all fyw â’u teuluoedd biolegol. 

Cafodd Voices From Care ei sefydlu yn 1990 i helpu pobl ifanc sydd mewn gofal neu wedi bod mewn gofal yng Nghymru. Ein nod yw creu cyfleoedd i’r holl bobl ifanc hynny sydd wedi bod mewn gofal yng Nghymru, a gwneud yn siŵr bod ganddynt lais yn y materion hynny sy’n wirionedd bwysig iddynt. 

Mae plant mewn gofal, neu blant sy’n derbyn gofal, yn blant na all fyw â’u rhieni biolegol ac sydd wedi cael eu lleoli’n rhywle arall gan wasanaethau plant. Gallant fod yn byw â pherthynas arall (gofalwr sy’n berthynas), teulu maeth, neu mewn cartref plant. Hoffem wybod sut mae athrawon yn cael eu hyfforddi a’u cynorthwyo i weithio â phlant mewn gofal. Gwyddom fod cymorth priodol yn yr ysgol yn gwneud byd o wahaniaeth i blant mewn gofal, ac os yw athrawon am allu darparu’r cymorth hwnnw rhaid iddynt gael y cymorth angenrheidiol eu hunain.  

Bydd eich atebion yn ein helpu i ddeall y materion hyn yn well, ac yn ein helpu i wneud pethau’n well i blant mewn gofal. Mae’r arolwg yn gwbl ddienw ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i’ch adnabod chi na’ch ysgol mewn unrhyw ffordd. Ar y diwedd, byddwch yn cael y dewis i gofrestru i gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwil hwn, neu i gymryd rhan mewn rhagor o gyfweliadau – bydd yr wybodaeth hon amdanoch yn cael ei chadw’n ddienw.  

Rydym wedi llunio’r arolwg hwn i ymgynghori â staff dysgu yng Nghymru a Lloegr yn benodol; fodd bynnag, rydym yn awyddus hefyd i glywed gan staff dysgu yng ngweddill y DU ac yn Iwerddon a byddem yn gwerthfawrogi eich ymatebion i’r cwestiynau hynny sy’n berthnasol i’ch sefyllfa chi. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau pellach, cysylltwch ag Amy Woodworth ar amy.woodworth@becomecharity.org.uk.

T