Question Title

* 1. Hiện tại, tôi có học sinh ghi danh vào PfISD ở cấp lớp sau:
Chọn tất cả nếu thích hợp.

Question Title

* 2. Tôi có học sinh tham gia vào các chương trình sau:
Chọn tất cả nếu thích hợp.

Question Title

* 3. Giả sử học sinh con tôi đủ điều kiện để đi xe buýt và rằng hướng dẫn sức khỏe và an toàn được đáp ứng, tôi rất có thể sẽ cho học sinh con tôi đi xe buýt nhà trường.

Question Title

* 4. Ai sẽ là người chăm sóc chính cho học sinh con quý vị nếu Học Khu chọn cách học từ xa hoặc ĐÃ CHỌN vì sự bùng phát của COVID-19?

Question Title

* 5. Câu nào mô tả đúng nhất tình hình việc làm hiện tại hoặc tương lai của quý vị?

Question Title

* 6. Giả sử các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn của CDC, TEA, và các cơ quan quản lý khác được đáp ứng, tôi rất có thể sẽ:

Question Title

* 7. Khi xem xét việc học từ xa, những câu nào mô tả tốt nhất tình hình truy cập internet của gia đình quý vị? (Vui lòng chọn tất cả những gì thích hợp).

Question Title

* 8. Số lượng các bài làm trường giao mà con tôi được dự kiến phải hoàn tất phần lớn có thời gian thích hợp.

Question Title

* 9. Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất trải nghiệm của quý vị trong thời gian trường đóng cửa khẩn cấp vì COVID-19. Vui lòng chọn tối đa ba câu mô tả đúng nhất trải nghiệm học tập từ xa của quý vị.

Question Title

* 10. Trong thời gian đóng cửa, phần lớn các giáo viên của con tôi liên lạc với cháu thông qua nói chuyện trên video, Google Voice (TelePhone), hoặc email:

Question Title

* 11. Tôi biết ai để liên lạc nếu con tôi cần giúp đỡ hoặc thụt lùi phía sau về các bài làm được giao.

Question Title

* 12. 12. Tôi truy cập tư vấn/dịch vụ công tác hỗ trợ xã hội của Học khu Pflugerville (PfISD's counseling/social work support service ) cho con tôi trong thời gian trường đóng cửa.

Question Title

* 13. Quý vị đánh giá mức độ căng thẳng mà gia đình trải nghiệm vì trường đóng cửa và mong đợi ở việc học tập từ xa như thế nào:

Question Title

* 14. Trong thời gian đóng cửa, gia đình tôi đã có những trải nghiệm sau đây về việc phân phối thực phẩm.

Question Title

* 15. 15. Một trong những mô hình đang được xem xét là ngày A/B, theo đó học sinh đi học cách ngày để giúp học khu làm cách ly xã hội và làm sạch cần thiết để cho có an toàn. Khi học sinh không ở trường, các em sẽ có một ngày học tập xa từ nhà.

Question Title

* 16. Một trong những mô hình đang được xem xét là tuần A / B, trong đó học sinh tham gia các lớp học mỗi tuần để giúp khu học chánh cách ly và làm sạch cần thiết để được an toàn. Khi học sinh không ở trường, họ sẽ có một tuần học ở nhà.

Question Title

* 17. Khi quan tâm đến việc học từ xa cho năm học 2020-21, nếu học khu chọn bắt đầu năm học với cách học từ xa, câ sau đây diễn tả đúng nhất cảm nghĩ của tôi:

Question Title

* 18. Xin kể vài trong những vấn đề mà quý vị quan tâm nhất về việc trở lại trường vào tháng Tám và những gì chúng ta có thể làm để nói lên sự quan tâm?

Question Title

* 19. Điều gì khác bạn muốn Học Khu cứu xét liên quan đến hoạt động và bắt đầu giảng dạy của trường vào tháng Tám mà đã không được đề cập đến?

0 of 19 answered
 

T