Tès VIH gratis nan kay pou rezidan Konte Miami-Dade. Fè lòd tès kit VIH gratis lakay ou. Teste tèt ou
epi chèche konnen estati VIH ou a gratis pou ou ak pou konfò nan kay ou. Ranpli fòm ki anba la a pou
resevwa bwat tès lakay ou pa lapòs oswa kontakte nou avèk kesyon.
Ki jan nan lakay ou tès VIH ap travay
Premye etap pou pwoteje tèt ou ak moun ou renmen yo kont VIH se pou fè tès. Kounye a, etap sa a
pi fasil pase tout tan avèk tès gratis nan kay ki disponib pou moun ki abite Konte Miami-Dade. Avèk
Tès nan lakay pou OraQuick, ou ka teste tèt ou pou VIH epi chèche konnen sitiyasyon ou nan 20 minit,
san ou pa kite kay ou.

Tès VIH OraQuick Anndan Lakay la pèmèt ou teste tèt ou pou VIH san ou pa voye yon echantiyon nan
yon laboratwa pou analiz oswa vizite yon klinik. Valè a nan $45, li se menm tès pwofesyonèl ak swen
sante te itilize pou dè z’ane ap bay rezilta preliminè nan jis 20 minit. Li fèt pou itilize lakay ou, tès kit
sa li vit, egzat, epi, kounye a, gratis. Jis swab anndan bouch ou, mete revèy ou ak chèche konnen
sitiyasyon ou.

Sondaj Kalifikasyon 2020
Mèsi pou enterè ou nan kit VIH gratis pou sonde pwòp tèt ou.

Tès ou pral resevwa nan lapòs la se yon tès OraQuick Antibody oral; li fèt pa mete yon prelèvman sou
pawa a nan bouch ou. Rezilta pran 20 minit nan pwosesis. Tanpri ranpli detay ki anba yo epi klike sou
bouton soumèt nan fen fòm lan. Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte Depatman Sante Florid nan
Konte Miami-Dade nan 786-792-5269. Tanpri note pwogram lan disponib sèlman pou rezidan Konte
Miami-Dade yo.

Question Title

* 1. Èske w se yon Lokal Konte Miami-Dade?

Question Title

* 2. Èske yo te refere ou bay sit sa a pa yon òganizasyon lokal?

Question Title

* 3. Si se wi, tanpri bay non ajans lan.

Question Title

* 4. Kilè ou te fè tès pou VIH dènye fwa la?

Question Title

* 5. Non

Question Title

* 6. Imèl

Question Title

* 7. Nimewo telefòn

Question Title

* 8. Laj

Question Title

* 9. Adrès Ri

Question Title

* 10. Vil

Question Title

* 11. Eta a

Question Title

* 12. Kòd postal

Question Title

* 13. Peyi kote ou fèt

Question Title

* 14. Tanpri idantifye sèks ou an?

Question Title

* 15. Tanpri idantifye ras ou / etnisite

Question Title

* 16. Èske ou vle resevwa yon twous kapòt (kapòt ak lubrikan) avèk kit pou teste sonde tèt ou lakay ou?

T