Question Title

* 1. รหัสผู้รับทุน
ผู้รับทุน AISA Scholarship รหัสผู้รับทุนขึ้นต้นด้วย  AS-XXXX
ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนที่ www.set.or.th/aisascholarship

Question Title

* 2. ชื่อ

Question Title

* 3. นามสกุล

Question Title

* 4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์รับทุนสอบ AISA โดยข้าพเจ้าผ่านเงื่อนไข ดังนี้

T