Հայկական Սփիւռքի Հետազօտութիւն

Հարցաթերթիկ (Մոնթրէալ)

Ձեզ կը հրաւիրենք մասնակցելու Հայկական Սփիւռքի Հարցախոյզին՝ եւ ձեր պատասխաններով մասնակից դառնալու 21-րդ դարուն աշխարհի հայերու դիմանկարը յայտնաբերելու միտող հետազօտական կարեւոր այս ծրագրին: Կարեւոր է իւրաքանչիւր անձի մասնակցութիւնը:

 

Այս հարցախոյզը պատրաստուած է տեղեկութիւններ հաւաքելու հետազօտութեան համար: Ձեր անունը կամ ձեզի հետ կապուելու տուեալներ չենք պահանջեր: Մեր նպատակն է տեղեկութիւններ հաւաքել հայկական սփիւռքին վերաբերող ապրելակերպի, գաղափարներու եւ մտահոգութիւններու մասին: Ձեր պատասխանները օգտակար պիտի ըլլան հետազօտողներու, գիտնականներու եւ կազմակերպութիւններու՝ թէ՛ ներկայիս եւ թէ ապագային: Եթէ դուք ձեզ հայ եւ/կամ ծագումով հայ կը նկատէք, կ’ուզենք լսել ձեր կարծիքը: Կանխայայտ շնորհակալութիւն Հայկական Սփիւռքի Հարցախոյզին ձեր մասնակցութեան համար:

 

Կը խնդրենք նկատի առնել հետեւեալ կէտերը՝

• Ձեր պատասխանները անանուն են եւ պիտի մնան անանուն:

• Հարցումներէն որեւէ մէկը ճիշդ կամ սխալ պատասխան չունի:

• Կը խնդրենք շարունակել մինչեւ հարցաթերթիկին վերջը. կրնաք շրջանցել այն հարցումները, որոնց չէք ուզեր պատասխանել։:

• Հարցարանին արդիւնքները անանուն եւ միացուած ձեւով պիտի տրամադրուին գիտնականներու եւ հետազօտողներու՝ հարցախոյզին նուիրուած կայքէջի մը մէջ: Անհատ պատսախանողներու ինքնութիւնը կարելի պիտի չըլլայ բացայայտել:

• Մեր նպատակն է իւրաքանչիւր քաղաքի/գաղութի մէջ առաւելագոյն այլազանութեամբ հայեր մասնակից դարձնել այս հետազօտութեան, ներառեալ՝ կիներ եւ այրեր, երիտասարդներ եւ ծերեր, գործիչներ եւ ղեկավարներ, ինչպես նաեւ՝ անոնք, որոնք իրենք զիրենք համայնքէն դուրս կը նկատեն:

Օգտակար սահմանումներ այս հարցախոյզին համար..

Սփիւռք. Տարբեր երկիրներու մէջ ապրող մարդիկ, որոնք սկզբնական, պատմական կեդրոնէ մը սփռուած են, բայց կը շարունակեն իրարու հետ ընտանեկան, հաստատութենական եւ/կամ առեւտրական կապեր ստեղծել։ 

 

Համայնք. Տեղական շրջան մը, որուն հանդէպ հայերը պատկանելիութեան զգացում ունին, ուր ուրիշ հայեր կան, որոնց հետ կրնան յարաբերիլ, եւ ուր յաճախ որոշ հաստատութիւններ կան, ինչպէս եկեղեցիներ, դպրոցներ եւ ակումբներ, որոնց կրնան մասնակցիլ ըստ ցանկութեան։

Այս հարցաթերթիկին մէջ ձեզի կը հարցուի ձեր ազգային պատկանելիութեան, քաղաքական տեսակէտներուն եւ կրօնական ու հոգեւոր համոզումներուն մասին: Կրնաք մերժել պատասխանել որեւէ հարցի կամ այս ուսումնասիրութեան մասնակցիլ:  Գաղտնիութեան քաղաքականութեան մանրամասնութիւններուն կարելի է այս կապով ծանօթանալ՝
https://www.armeniandiasporasurvey.com/privacypolicy 

Question Title

* Կը խնդրուի որ այս հարցաթերթիկը լրացնէք, եթէ դուք ձեզի հայ կամ ծագումով հայ կը նկատէք, եւ եթէ առնուազն 16 տարեկան էք: Կը փափաքի՞ք շարունակել.

Question Title

* Առաջին Բաժին.  Հայ ըլլալ

 Հետեւեալ քանի մը հարցումներով, կ'ուզենք ուսումնասիրել, թէ ի՞նչ կը նշանակէ հայ ըլլալ ձեզի համար: Ճիշդ կամ սխալ պատասխաններ չկան. Մեզ կը հետաքրքրէ գիտնալ թէ դուք ինչ կը մտածէք այս նիւթերուն մասին:

A1. Հետեւեալներէն ո՞ր մէկը լաւագոյնս կը նկարագրէ ինչպէս կը բնութագրէք դուք ձեզ։ Հաճեցէք միայն մէկ պատասխան ընտրել։:

Question Title

* A2. Ի՞նչ միջոցներով կը սահմանէք ձեր հայկական ինքնութիւնը: Հաճեցէք ընտրել մինչեւ երեք ձեւեր, որոնք ամենէն կարեւորներն են ձեզի համար։.

Question Title

* A3. Ձեր ընկերներուն մօտաւորապէս ո՞ր համեմատութիւնը հայ է։. 

Question Title

* A4. Գալով ձեր հայ ընկերներուն, անոնց ո՞ր համեմատութիւնը արմատներով ձեր նոյն շրջանէն է։

Question Title

* A5. Կրնա՞ք նշել աշխարհագրական այն վայրերը, զորս ձեր հայ ինքնութեան մաս կը նկատէք։ Կրնաք յիշատակել ձեր ուզածին չափ վայրեր։   

Question Title

* A6. Ձեր սիրային (ռոմանթիք) զուգընկերներուն (նշանածներուն) մօտաւորապէս ո՞ր համեմատութիւնը հայ են / հայ եղած են։

Question Title

* A7. Հետեւեալներէն ո՞ր մէկը սորված կամ փորձած էք սորվիլ, ըլլայ պարզապէս դիտելով եւ մասնակցելով մեծնալու ատեն կամ դասերու միջոցով։ Հաճեցէք ընտրել ինչ որ կը յարմարի։

Question Title

* Երկրորդ Բաժին. Լեզու եւ հաղորդակցութիւն

Հետեւեալ հարցումները կը վերաբերին լեզուին եւ մեր հաղորդակցելու միջոցներուն:

A8.   Ինչպէ՞ս կը գնահատէք հայերէն խօսելու ձեր կարողութիւնը.

Question Title

* A9.1. Ո՞ր լեզուները կը խօսիք ձեր ամուսնոյն/ կենակիցին հետ: Եթէ կը խօսիք (կամ կը խօսէիք) մէկէ աւելի լեզուներ, ազատօրէն ընտրեցէք մէկէն աւելի:

Question Title

* A9.2. Եթէ մէկէ աւելի լեզուներ կը խօսիք: Ո՞ր մէկը ձեր հաղորդակցութեան գերիշխող լեզուն է (էր):

Question Title

* A9.3. Ո՞ր լեզուները կը խօսիք (կը խօսէիք) ձեր ծնողներուն հետ: Եթէ կը խօսիք (կը խօսէիք) մէկէ աւելի լեզուներ, ազատօրէն ընտրեցէք մէկէ աւելին:

Question Title

* A9.4. Եթէ մէկէ աւելի լեզու կը խօսիք:

Ո՞ր մէկը ձեր հաղորդակցութեան գերիշխող լեզուն է (էր):

Question Title

* A9.5. Ձեր մեծհայրերուն եւ մեծմայրերուն հետ, ո՞ր լեզուները կը խօսիք (կը խօսէիք) անոնց հետ: Եթէ կը խօսիք (կը խօսէիք) մէկէ աւելի լեզուներ, կամ կը խօսէիք տարբեր լեզուներ տարբեր մեծհայրերու եւ մեծմայրերու հետ, ազատօրէն ընտրեցէք մէկէ աւելին:

Question Title

* A9.6. Եթէ մէկէ աւելի լեզու կը խօսիք:

Ո՞ր մէկը ձեր հաղորդակցութեան գերիշխող լեզուն է (էր):

Question Title

* A9.7. Եւ վերջապէս, ի՞նչ լեզուներով կը խօսիք ձեր զաւակներուն հետ: Եթէ կը խօսիք մէկէ աւելի լեզուներով, ազատօրէն ընտրեցէք մէկէ աւելին:

Question Title

* A9.8. Եթէ մէկէ աւելի լեզու կը խօսիք:

Ո՞ր մէկը ձեր հաղորդակցութեան գերիշխող լեզուն է:

Question Title

* Երրորդ Բաժին. Ձեր համայնքը

Հետեւեալ հարցումները կ՚անդրադառնան ձեր տեսակէտներուն՝ Սփիւռքի եւ ձեր տեղական համայնքին մասին։

A10. Որո՞նք են ձեր համայնքի դիմագրաւած ամենամեծ մարտահրաւէրները։ Հաճեցէք ընտրել ձեր ամենէն կարեւոր համարած մինչեւ երեք մարտահրաւէր.

Question Title

* A11 Ձեր տեղական համայնքը ի՞նչ գործունէութեան պէտք ունի: Հաճեցէք ընտրել ձեր կարծիքով մինչեւ երեք ամէնէն կարեւորները:

Question Title

* A12. Գործուն կապ ունի՞ք որեւէ հայ քաղաքական կուսակցութեան կամ շարժումի հետ:

Question Title

* A13. Կանոնաւորապէս կը յաճախէ՞ք հայ մշակութային, բարեսիրական, արհեստավարժ, հայրենակցական, սկաուտական, մարզական կամ երիտասարդական ձեռնարկներ։ Եթէ այո, հաճեցէք նշել մինչեւ երեք կազմակերպութիւն։

Question Title

* A14. Եթէ չէք մասնակցիր, կրնա՞ք մանրամասնել պատճառները։ Ընտրեցէք բոլոր յարմար պատասխանները:

Question Title

* A15. Ձեր մանկութեան, հայկական ամէնօրեայ վարժարան կամ յետդպրոցական/շաբաթավերջի դասերու յաճախա՞ծ էք։ Եթէ այո, որքա՞ն ժամանակ:

Question Title

* A16. Կ'ուզէի՞ք ձեր զաւակները ուղարկել կամ ուղարկած էք հայկական ամէնօրեայ վարժարան կամ յետդպրոցական/շաբաթավերջի դասերու/ծրագիրներու:

Question Title

* A17. Ի՞նչ  կ՚ուզէք, որ հայկական դպրոցները տան մանուկներուն: Հաճեցէք ընտրել ձեզի համար կարեւոր ամենէն կարեւոր երեք պատասխան:

Question Title

* Չորրորդ Բաժին. Կրօն եւ հոգեւոր կեանք

Ներկայացուցէք ձեր տեսակէտը կրօնքի եւ հոգեւոր կեանքի դերին մասին՝ թէ՛ ձեր համայնքին եւ թէ՛ ձեր անձնական կեանքին մէջ:

A18. Ասոնցմէ որեւէ մէկուն կը պատկանի՞ք: Ընտրեցէք բոլոր յարմար պատասխանները

Question Title

* A19. Աստուծոյ կը հաւատա՞ք

Question Title

* A20. Կրօնը կամ հոգեւոր կեանքը կարեւո՞ր է ձեզի համար:

Question Title

* A21. Կիներուն առիթ պէտք է տրուի՞ հայ եկեղեցիներու մէջ ձեռնադրուելու:

Question Title

* A22. Ձեր կարծիքով, մէկը  կրնա՞յ հայ ըլլալ եւ այլ հաւատքի հետեւորդ։ Եթէ այո, ապա հաճեցէք ընտրել այն բոլորը, որ ձեր կարծիքով մէկը կրնայ ըլլալ:

Question Title

* A23. Որքան կարեւոր է այսօր քրիստոնէութիւնը հայկական ինքնութեան համար:

Question Title

* Հինգերորդ Բաժին.  Համայնքային յանձնառութիւն ներգրաւածութիւն

 

Այս հարցումները ձեր համայնքին մէջ ձեր քաղաքական յանձնառութեան մասին են:

 

A24. Դուք Գանատայի վերջին ազգային ընտրութիւններուն քուէարկա՞ծ էք:

Question Title

* A25. Հետեւեալներէն ո՞ր մէկը ամենէն ճիշդ կը նկարագրէ ձեր քաղաքական հայեացքները:

Question Title

* A26. Հետեւեալներէն ո՞ր մէկը կը նկատէք ձեր հայրենիքը: Հաճեցէք ընտրել բոլոր պատասխանները, որոնք կը յարմարին ձեզի:

Question Title

* Վեցերորդ Բաժին. Հայաստանի Հանրապետութիւն եւ Արցախ

Հետեւեալ հարցումները Հայաստանի Հանրապետութեան (ՀՀ) եւ Արցախի/Լեռնային Ղարաբաղի (ԼՂ) մասին են:

 

A27. Ներկայիս գործնական ինչպիսի՞ կապեր ունիք Հայաստանի Հանրապետութեան կամ Արցախի հետ: Հաճեցէք ընտրել բոլոր յարմար պատասխանները:

Question Title

* A28. Հայաստանի Հանրապետութիւն կամ Արցախ երբեւէ այցելա՞ծ էք:

Question Title

* A29. Մտածա՞ծ էք Հայաստանի Հանրապետութիւն մնայուն բնակութիւն հաստատելու մասին:

Question Title

* A30. Ի՞նչ յաճախականութեամբ կը հետեւիք Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի ընթացիկ իրադարձութիւններուն՝ լրատուական միջոցներով կամ առցանց:

Question Title

* A31. Սփիւռքեան համայնքները հետեւեալ մարզերէն որո՞նց պէտք է աջակցին Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ։ Հաճեցէք մինչեւ երեք հատ ընտրել:

Question Title

* A32. Իսկ ի՞նչ միջոցներով Հայաստանի Հանրապետութիւնը կրնայ օժանդակել ձեր տեղական համայնքին:

Question Title

* Եօթներորդ Բաժին. Հայ ժողովուրդը եւ հայկական ծրագիրներ

Քանի մը աւարտական մտածումներ:

A33. Եթէ ի վիճակի ըլլայիք դրամ բաշխել հայկական ծրագիրներու աջակցելու համար՝ աշխարհի որեւէ տեղ, ի՞նչ պիտի ընտրէիք: Կրնաք նշել մինչեւ երեք ծրագիրներ:

Question Title

* A34. Կրնա՞ք նշել ձեզ հպարտացնող ժամանակակից հայ անձնաւորութիւն մը կամ հայու մը կողմէ որեւէ մարզի մէջ իրագործում մը՝ քաղաքականէն մինչեւ մշակութային:

Question Title

* A35. Նշեցէք Սփիւռքի հայ անձնաւորութիւն մը կամ կազմակերպութեան մը անունը (քաղաքական, մարդասիրական, կրօնական, մշակութային կամ այլ մարզերու մէջ՝ ձեր տեղական համայքին մէջ կամ անկէ դուրս՝ Սփիւռքի մէջ), որ ձեր կարծիքով իբր առաջնորդ լաւ աշխատանք մը տարած է 2000 թուականէն ի վեր:

Question Title

* A36. Կարգ մը հայեր կը կարծեն, որ միասեռականներու, երկսեռականներու եւ անդրսեռականներու (LGBT) ինքնութիւնները համատեղելի չեն հայկական ինքնութեան հետ: Ուրիշ հայեր կը կարծեն, որ հայկական ինքնութիւնը կ’ընդգրկէ նաեւ LGBT ինքնութիւնը: Եթէ դուք ընտրութիւն կատարէք այս երկու կարծիքներուն միջեւ, ո՞ր մէկը աւելի մօտ պիտի ըլլար ձեր տեսակէտներուն.

Question Title

* Ութերորդ Բաժին. Ընկերա-ժողովրդագրական

 Ինչպէս գիտէք, հայերը իսկապէս համաշխարհային համայնք են. ամբողջ աշխարհի մէջ կ՚ապրին։ Հետեւեալ հարցումներով, կ՚ուզենք իմանալ ձեր, ձեր ապրած վայրին եւ ձեր ու ձեր ընտանիքի ծագումին մասին:

 

A37. Ո՞ւր կը բնակիք ներայիս:

Question Title

* A38. Ո՞ր քաղաքը եւ երկիրը ծնած էք:

Question Title

* A39. Բազմաթիւ հայեր մէկէ աւելի երկիրներու հպատակութիւն ունին: Հաճեցէք նշել այն երկիրները, որոնց քաղաքացին էք կամ անցնագիրը կը կրէք:

Question Title

* A40. Ձեր ընտանիքի առաջին հայ անդամ(ներ)ը՝ ծնողական որեւէ կողմէ, ե՞րբ հաստատուած է/են Գանատա:

Ա. Ո՞ր տարին եկաք/եկան:

Question Title

* A40. Ձեր ընտանիքի առաջին հայ անդամ(ներ)ը՝ ծնողական որեւէ կողմէ, ե՞րբ հաստատուած է/են Գանատա:

Բ. Եւ ո՞վ էր առաջին եկողը:

Question Title

* A41. Ձեր ծնողները հա՞յ են:

Ա. Ձեր մայրը

Question Title

* A41. Ձեր ծնողները հա՞յ են /էին/:

Բ. Ձեր հայրը

Question Title

* A42. Ձեր ծննդեան թուակա՞նը:

Question Title

* A43. Ձեր սեռը

Question Title

* A44. Ո՞րն է ձեր ամբողջացուցած պաշտօնական կրթութեան ամենաբարձր մակարդակը:

Question Title

* A45. Ինչ է/էր ձեր աշխատանքի հիմնաւոր տեսակը։

Question Title

* A46. Ի՞նչ կ՚աշխատիք կամ աշխատած էք։ Հաճեցէք ներառել ձեր գործը իբրեւ լիաժամ կամ մասնաժամ տնային ծնող, խնամակալ կամ տնային տնտես։ Եթէ թոշակառու էք, նշեցէք նախորդ զբաղում(ներ)ը։ Նախ ըսէք ներկայ կամ ամենավերջին զբաղումը։:

Question Title

* A47. Ի՞նչ է ձեր ամուսնական այժմու կարգավիճակը:

Question Title

* A48. Եթէ ամուսնացած էք կամ երկարամեայ յարաբերութեան մէջ, ինչպէ՞ս կարելի է լաւագոյնս նկարագրել ձեր այժմու/ամենավերջին ամուսինի/զուգընկերոջ ծագումը:

Question Title

* A49. Եւ վերջապէս, կրնա՞ք ըսել, թէ ուրկէ իմացաք մեր այս հարցախոյզին մասին:

Question Title

* A50. Ի՞նչ հարցում կը բացակայի այս հարցարանին մէջ:
Եւ ինչպէ՞ս կը պատասխանել անոր:

Question Title

* M51. Ըստ ձեզի՝ Մեծագոյն Մոնթրէալի հայկական գաղութի հետեւեալ խմբակներէն ո՞ր մէկը ամենէն շատ պէտք ունի ընկերային ծառայութիւններու նեցուկին:

Question Title

* M52. Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցուեցաւ Գանատայի դաշնակցային խորհրդարանին կողմէ 2004ին: Ըստ ձեզի՝ Մոնթրէալի հայ գաղութի մարդուժի եւ նիւթական կարողութիւններուն ո՞րքան տոկոսը պէտք է յատկացուի Հայոց Ցեղասպանութեան պատմութեան ուսուցման հարցին, Գեպէքի եւ Գանատայի բնակչութեան համար:

Question Title

* M53. Որքանո՞վ կը կարծէք թէ ծանօթ էք Գանատայի առաջին բնիկ ժողովուրդներու հարցերուն:

Question Title

* M54. Որքանո՞վ ինքզինքնիդ կը համարէք մաս կազմող Գեպէքի ընկերութեան:

Question Title

* M55. 2016-ի գանատական մարդահամարի թիւ 17 հարցումը հարցումները լրացնողին նախահայրերու ցեղային կամ մշակութային ակունքներուն կը վերաբերէր: Արդեօ՞ք նշեցիք ձեր նախահայրերուն հայ ըլլալը:

Question Title

* A51. Ձեզի որեւէ՞ մէկը օգնեց այս հարցաթերթիկը լրացնելու համար:

Question Title

* A52. Նշեցէք ո՞ւր լրացուցիք այս հարցաթերթիկը:

Question Title

* A53. Ներկայիս ո՞ր քաղաքը կամ շրջանը կապրիք:

0 of 68 answered
 

T