Screen Reader Mode Icon
Unwaith eto, rydym wedi cael ein syfrdanu gan yr hyn y mae ein gwirfoddolwyr a’n cefnogwyr wedi’i gyflawni yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Mae'r egni, yr angerdd a'r creadigrwydd a ddangoswyd trwy gydol mis Mai yn parhau i'n rhyfeddu, yn ogystal â'r canlyniadau a gewch.
Hoffem wybod mwy am eich profiad o Wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Bydd yr arolwg canlynol yn gofyn cwestiynau am eich rôl, gweithgareddau, cymhellion ac adborth mwy cyffredinol. Bydd eich atebion i'r arolwg hwn yn ein helpu i adolygu ein ffordd o wneud pethau a gwella Wythnos Cymorth Cristnogol y dyfodol.
Dylai'r arolwg gymryd tua 10 munud i'w gwblhau, ac mae'n cael ei redeg gan ddefnyddio platfform Survey Monkey. Mae’n ddienw, felly ni fyddwn yn cysylltu eich ymatebion yn ôl â chi fel unigolyn; efallai y byddwn yn defnyddio dyfyniadau neu ddetholiadau o ymatebion i'r arolwg yn ein gwaith, ond ni allwn eich adnabod yn bersonol o'r atebion a roddwch.
Diolch am gefnogi Cymorth Cristnogol, am ein helpu i gyflawni pethau anhygoel drwy Wythnos Cymorth Cristnogol ac am rannu eich syniadau gyda ni. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eich barn – mae eich profiadau a'ch adborth yn hanfodol i'n helpu i ddatblygu a gwella Wythnos Cymorth Cristnogol i'r dyfodol.

Question Title

* 2. Ydych chi wedi cefnogi Cymorth Cristnogol o’r blaen?

Question Title

* 3. Ydych chi wedi cymryd rhan yn Wythnos Cymorth Cristnogol yn y blynyddoedd diwethaf?

Question Title

* 4. Pa rôl (neu rolau) oedd gennych chi yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol eleni? Dewiswch bob un sy'n berthnasol.

Question Title

* 5. Beth yw eich prif gymhellion dros gefnogi Wythnos Cymorth Cristnogol? (Dewiswch ddim mwy na 3)

Question Title

* 6. Beth oeddech chi'n ei feddwl o slogan newydd Wythnos Cymorth Cristnogol? '7 diwrnod, cymaint o ffyrdd…'

Question Title

* 7. Fel rhan o'n slogan newydd '7 diwrnod, cymaint o ffyrdd i ariannu newid parhaol', hyrwyddodd Cymorth Cristnogol y digwyddiadau a'r gweithgareddau codi arian canlynol eleni. Ym mha un o'r rhain fuoch chi’n cymryd rhan? Dewiswch bob un sy'n berthnasol.

Question Title

* 8. Os dewisoch chi 'eich digwyddiad/gweithgaredd codi arian eich hun' fel ateb i'r cwestiwn blaenorol, a fyddech cystal â nodi pa fath o ddigwyddiad neu weithgaredd oedd e. Dewiswch bob un sy’n berthnasol. Gall hyn ein helpu i lunio ymgyrchoedd codi arian i’w cynnig yn y blynyddoedd i ddod. Os dewisoch chi ateb gwahanol, gadewch y blwch yma’n wag a symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf.

Question Title

* 9. Roedden ni’n awyddus i gyhoeddi Wythnos Cymorth Cristnogol mor eang â phosibl eleni, pa waith hyrwyddo sydd wedi’u rhestru yma welsoch chi? Dewiswch bopeth sy'n berthnasol.

Question Title

* 10. Eleni fe wnaethom ni gyflwyno platfform ar-lein newydd fel bod modd i chi greu amlenni digidol, a thudalennau codi arian ar-lein trwy ein gwefan. Oeddech chi'n ymwybodol o'r swyddogaeth newydd hon?

0 of 16 answered
 

T