BẢNG CÂU HỎI VỀ VIỆC LÀM VÀ KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI

LỜI GIỚI THIỆU:

Kính thưa Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Trung tâm Hướng nghiệp và Cán bộ trường đại học,

Trong khuôn khổ của Dự án Erasmus Plus do EU tài trợ V2WORK (Hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP), chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu nhằm phát triển năng lực của các trường đại học Việt Nam trong việc hỗ trợ sinh viên và sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng tìm việc và kỹ năng khởi nghiệp, cũng như các dịch vụ được cung cấp để thực hiện điều đó.

Nghiên cứu này bao gồm việc xác định các loại sáng kiến, chương trình và dịch vụ hiệu quả để đạt được tác động lớn hơn và tốt nhất đối với sinh viên, sinh viên tốt nghiệp, trường đại học và xã hội.

Vì lý do này, chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu quý vị có thể trả lời các câu hỏi đơn giản sau đây, không quá 15 phút thời gian của quý vị nhưng có thể đóng góp một cách có ý nghĩa để đạt được mục tiêu của dự án này.

Kết quả sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích phân tích. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của quý vị.

Rất cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Để biết thêm thông tin về V2WORK, vui lòng truy cập trang web  www.v2work.eu và trang Facebook của chúng tôi www.facebook.com/v2work.eu/

T