LỜI GIỚI THIỆU:

Kính gửi sinh viên, sinh viên tốt nghiệp,

Trong khuôn khổ của Dự án Erasmus Plus do EU tài trợ V2WORK (Hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP), chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu nhằm phát triển năng lực của các trường đại học Việt Nam trong việc hỗ trợ sinh viên và sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng tìm việc và kỹ năng khởi nghiệp , cũng như các dịch vụ được cung cấp để thực hiện điều đó.

Nghiên cứu này bao gồm việc xác định các loại sáng kiến, chương trình và dịch vụ hiệu quả để đạt được tác động lớn hơn và tốt nhất đối với sinh viên, sinh viên tốt nghiệp, trường đại học và xã hội.

Vì lý do này, chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu các bạn có thể trả lời những câu hỏi đơn giản sau đây, không quá 15 phút thời gian của bạn nhưng có thể đóng góp một cách có ý nghĩa để đạt được mục tiêu của dự án này.

Kết quả sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích phân tích. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn.

Rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

Để biết thêm thông tin về V2WORK, vui lòng truy cập trang web  www.v2work.eu và trang Facebook của chúng tôi www.facebook.com/v2work.eu/

T