Lub hom phiaj ntawm qhov kev ntsuam xyuas no yog los muab tej lus qhia sib sau ua ke uas yuav pab tau rau cov neeg ua haujlwm tsim kho nyob rau kev lis haujlwm teeb phiaj xwm. Nws yuav muaj ntau cov cib fim ntxiv rau ntau cov lus qhia tshwj xeeb nyob rau lub khw yuav khoom noj tom ntej no.

Question Title

Image

T