Nais malaman ng Alameda County Health Care Services Agency (Ahensya ng mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng County ng Alameda) ang iyong saloobin tungkol sa bakuna para sa COVID-19. Ang lahat ng sagot ay pananatilihing pribado. Ang survey ay aabutin ng humigit-kumulang 5 minuto.

Question Title

* 1.    Ano ang ZIP code ng iyong tirahan?

Question Title

* 2.    Nagpabakuna ka na ba para sa COVID-19 (isa o parehong dosis)?  

T